Apel o wsparcie!

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Nasz szpi­tal potrze­buje pomocy!

Wszyscy jesteśmy teraz w trud­nej sytu­acji i się boimy. W o ile trud­niejszej sytu­acji są medycy – to oni muszą wal­czyć o życie i zdrowie pac­jen­tów bez względu na zagroże­nie. To oni są najbardziej narażeni na zakaże­nia. A jed­nocześnie, tylko oni są w stanie nam pomóc! Dlat­ego apelu­jemy do wszys­t­kich, którzy chcą udzielić nam wspar­cia o przekazanie darow­izny na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego.

Darow­iznę możesz wpłacić na spec­jal­nie do tego celu przez­nac­zone konto bankowe:

36 1020 2528 0000 0502 0505 0150

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43200 Pszczyna

Ogromną pomocą będzie również przekazanie dla naszego szpi­tala środ­ków ochrony oso­bis­tej z odpowied­nimi ates­tami (maseczki medy­czne, rękaw­iczki medy­czne i inna medy­czna odzież ochronna).

Dzięku­jemy za każdą pomoc!

Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów!