Dziękujemy!

2 miesiące temu
Podziękowania dla dzieci

Dzięku­jemy za Wasze zaangażowanie.

Trudno wyrazić słowami, jak ogromną nadzieją napawa nas ogromne zaan­gażowanie społeczne i poczu­cie, że razem wal­czymy w tej samej sprawie. Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy akty­wnie włączyli się w pomoc pszczyńskiemu szpi­talowi. Pojawia się wiele ciepłych słów wspar­cia, ale jest również bardzo dużo darów. Jesteśmy za to wszys­tko bardzo wdz­ięczni! Chcemy w tym miejscu podz­iękować wszys­tkim, którzy poma­gają naszemu szpi­talowi w tym trud­nym czasie.

Do 7 maja 2020 r. otrzy­mal­iśmy darowizny:

Safety First Bogusław Paster­nak oraz Łukasz Piszczek – środki ochrony oso­bis­tej (płyny do dezyn­fekcji, rękaw­iczki ochronne, maseczki i maski z fil­trem, kom­bine­zony, czepki, far­tuchy ochronne)

Chiński Mar­ket z Pszczyny – maseczki ochronne

Famed Żywiec – Łóżko z szafką przyłóżkową

Ochot­nicza Straż Pożarna z Rudz­iczki, Mize­rowa i Kryr, akcja #straża­cym­e­dykom na tere­nie Gminy Suszec przy wspar­ciu Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Suszcu – środki ochrony oso­bis­tej, środki do dezyn­fekcji, środki czys­tości, koce, poś­ciel, woda, żywność

Firma Kraw­iecka ASMEN Alina Smaga – maseczki

Avon – środki do higieny osobistej

Trixs­tu­dio z Pszczyny –przyłbice

MTW Teresa Wilczek Przed­siębiorstwo Pro­duk­cyjno Hand­lowo Usłu­gowe z Ćwik­lic – obręcze do przyłbic

Wasa Sp. z o.o. – przyłbice

Myśliwi z Koła Łowieck­iego „Rem­iza” w Pawłow­icach – maseczki ochronne

SUPORT Sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą w Katow­icach – przyłbice

Firma Handlowo-​Usługowa „WIT” Wiesława Sko­rupka z Piel­grzy­mowic – rękawiczki

Parafia Ewangelicko-​Augsburska w Pszczynie – rękawiczki

Pani Krystyna z Brzeszcz – maseczki ochronne

Pani Ewa z Dankowic – maseczki ochronne

Pani Grażyna z Bojszów – maseczki ochronne

Pani Róża z Pszczyny – maseczki ochronne

Katarzyna i Rafał z Pszczyny – Przyłbice

Grupa „Ledziny szyją maseczki dla przy­chodni i szpi­tali” – maseczki ochronne

AMS BHP PACK SYS­TEM Izabela Kubacka, Marcin Żymańczyk z Piasku wraz z firmą part­ner­ską SAFETY FIRST Bogusław Paster­nak – środki ochrony oso­bis­tej i do dezynfekcji

Pszczyńska Grupa Moto­cyk­lowa – przyłbice wypro­dukowane przez Politech­nikę Gliwicką

TUBAN Jakub Boch­enek z Krakowa – środki czystości

Klub TOR­CIDA z Pszczyny kibice Górnika Zabrze – środki ochronne, maseczki, przyłbice, środki czys­tości, środki higien­iczne, płyny do dezyn­fekcji, pro­dukty spożywcze

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie – przyłbice

Powiat Pszczyński – bielizna poś­cielowa, 4 tablety

JAPIBUD – przyłbice, maseczki, środki czystości

Czwarta Wodna Drużyna Harcer­ska – maseczki ochronne

Alek­san­dra Wana­tow­icz Hats & More – maski ochronne

Zespół CVGS Sp. z o.o. Sp. k. z Tychów – przyłbice

Firma JBL – przyłbice

BSH Sprzęt Gospo­darstwa Domowego Sp. z o. o. – urządzenia czyszczące oraz sprzęt AGD

Duda Paten­tus z Pszczyny – sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Neurologii

Zarząd i Pra­cown­icy Team Pre­vent Poland – słod­kie upominki

Pizze­ria Nad Dokawą – pro­dukty spożywcze

Bożena Ś. z Kryr – środki czystości

MG Foto Krzysztof Grucka Fotografia – środki czystości

Sklep „Groszek” z Piasku – środki czystości

FHU MARKO II Marcin Kolny – środki czystości

Zespół Szkół Spec­jal­nych nr 3 z Pszczyny – środki czystości

Mieszkańcy Piasku – środki czystości

Mieszkańcy Łąki – przyłbice, środki czys­tości, artykuły spożywcze

Mieszkańcy Oświęcimia i Lędzin – maseczki

Marcin Sz. – sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Neu­rologii, odzież ochronna

Sebas­t­ian K. – przyłbice

Mał­gorzata S. z Goczałkowic-​Zdroju – przyłbice

Leszek P. z Rados­towic – środki czystości

zbiórka zor­ga­ni­zowana przez Paulinę Dz. i Agatę W. – środki higien­iczne, środki do dezynfekcji

Monika P.-K. z rodz­iną i przy­jaciółmi – odzież ochronna, środki higieniczne

anon­i­mowy dar­czyńca – sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii

anon­i­mowy zakład fryz­jer­ski – sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii

anon­i­mowy dar­czyńca – bielizna pościelowa

O.K Pizza z Pszczyny – środki czystości

Firma Laven­das z Jastrzębia-​Zdroju – środki czystości

WHITE DIVA Salon Sukien Ślub­nych Piasek – środki czystości

Sklep Netto z Woli oraz Brzeszcz – mate­ri­ały i środki czystości

Kibice Ruchu Chorzów z powiatu pszczyńskiego i Stru­mienia – środki czys­tości i pro­dukty spoży­w­cze oraz przyłbice

Mieszkańcy Piasku – urządzenia czyszczące

Izabela i Krzysztof D. z Pszczyny – środki czystości

Mieszkańcy Wisły Małej – mate­ri­ały i środki czys­tości, maseczki, woda mineralna

Mieszkańcy Wisły Wielkiej – mate­ri­ały i środki czys­tości, maseczki, woda mineralna

Stu­denci Wyższej Szkoły Tech­nicznej – mate­ri­ały i środki czystości

Mieszkańcy Gminy Suszec i Pra­cown­icy Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Suszcu – maseczki ochronne

Carbo Ase­cura – maseczki ochronne

Firma Biba z Wil­am­owic – maseczki ochronne

Pra­cown­icy Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Lędz­i­nach – maseczki ochronne

Grupa Biel­sko Biała – mate­riał na maseczki ochronne

Monika M.-M. z przy­jaciółmi z Goczałkowic-​Zdroju – maseczki ochronne

Mieszanki Ćwik­lic – maseczki, far­tuchy jednorazowe

Mieszkanki Jankowic – maseczki, far­tuchy jednorazowe

Mieszkanki Gminy Miedźna wraz z Kołem Gospodyń Wiejs­kich – maseczki ochronne, far­tuchy jednorazowe

Geo Globe Pol­ska – przyłbice

Gift Planet „Durano” Dar­iusz Pająk Pszczyna – przyłbice

3DGENCE Sp. z o.o. – przyłbice

Panova – przyłbice

Cad­vi­sion – przyłbice

Grupa Terra­bit Janusz Hess – mate­ri­ały infor­ma­cyjne, banery, przyłbice

Anon­i­mowy Dar­czyńca – urządze­nie AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii

Apro Trade Sp. z o.o. Tommy CAFFE – kawa (akcja Kawa dla Medyków)

Prace porząd­kowe dot. przy­go­towa­nia dodatkowych powierzchni szpitalnych:

Pra­cown­icy Starostwa powia­towego w Pszczynie

Pra­cown­icy Gmin­nego Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej Spółka z o.o. z Gminy Miedzna

Członkowie OSP Pszczyna

Członkowie OSP Ćwiklice

Członkowie OSP Studzienice

Członkowie OSP Pawłowice

Członkowie klubu Torcida

Ekoczys­tość Michał Buła z Piasku – sprzą­tanie dodatkowych powierzchni w szpitalu

Zakład Elek­troin­sta­la­cyjny Janusz Kiecok – remont insta­lacji elektrycznej

P.U.H El-​Bud Jacek Kota­jny – remont insta­lacji elektrycznej

Instal­bud Janosz Sp. z o.o. – mate­ri­ały insta­la­cyjne, wyposaże­nie san­i­tari­atów oraz łazienek

Wsparły nas również face­bookowe grupy:

SZY­JEMY MASECZKI DLA SZPI­TALI” grupa Rudoł­tow­ice – maseczki ochronne

SZY­JEMY DOBRO” Bieruń – Tychy – Lędziny – maseczki ochronne

POMOC DLA SZPI­TALI” – maseczki ochronne

POMOC DLA ŚLĄS­KICH SZPI­TALI” – maseczki ochronne

TYCHY I MIKOŁÓW SZYJĄ DLA MEDYKÓW” – maseczki ochronne

PRZYŁBICE DLA MEDYKA” – przyłbice

PRZYŁBICA W KORONIE” – przyłbice

DRUKARZE DLA SZPI­TALI” – przyłbice

MASECZKISZY­JEMY DLA ŚLĄSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA” – maseczki

Od 26 marca zaczęły wpły­wać również darow­izny na konto przez­nac­zone w tym celu. Trudno słowami wyrazić naszą wdz­ięczność również za wspar­cie finan­sowe, które płynie od pry­wat­nych dar­czyńców, firm, insty­tucji, orga­ni­za­cji. Ta pon­ad­prze­ciętna pomoc również bardzo pomaga nam w aktu­al­nej sytu­acji. Możemy dzięki temu kupić urządzenia dla szpi­tala i środki ochrony oso­bis­tej, które są niezbędne w walce z zakaże­ni­ami, a których prze­cież nie może zabraknąć!

Otrzy­mal­iśmy wspar­cie finan­sowe od wielu osób pry­wat­nych, a także przedsiębiorstw:

Inter­craft Sp. z o.o. z Piasku

PPHU Per­fekt Grze­gorz Benek z Łąki

Kółko Rol­nicze z Brzeźc

Skład Opałowy Węgiel s.c.

Carbo Ase­cura S.A.

Pudełko Michał Konkret PUH

Bank Spółdziel­czy Pszczyna

WIKO s.c. Cz. Wiera, A. Gamża

Java Hus­sars

Wymieni­a­jąc dar­czyńców chcielibyśmy podz­iękować za każde wspar­cie, życ­zli­wość i zaan­gażowanie. Jed­nocześnie zda­jemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wymienić abso­lut­nie każdego kto pomaga pszczyńskiemu szpi­talowi. Czu­jemy jed­nak, że wszys­tkie dary noszą w sobie pozy­ty­wną energię wielu ludzi, dają nadzieję i poczu­cie wspólnoty.

Nasz apel o wspar­cie pozostaje aktu­alny, a każda złotówka jest cenna i za każdą jesteśmy ogrom­nie wdz­ięczni. Darow­izny można wpła­cać na konto szpitala:

36 1020 2528 0000 0502 0505 0150

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43200 Pszczyna

Ogromną pomocą będzie również przekazanie dla naszego szpi­tala środ­ków ochrony oso­bis­tej z odpowied­nimi ates­tami (maseczki medy­czne, rękaw­iczki medy­czne i inna odzież ochronna).

Bardzo dzięku­jemy dzieciom, które okazały naszym medykom wyrazy uzna­nia i wdz­ięczności. Cieszymy się, że dzieci przekazały na nasze ręce śliczne lau­rki i razem ze swoimi opieku­nami przy­go­towały piękną prezentację.

Z całego serca dzięku­jemy za każde wspar­cie. Lista naszych dobroczyńców będzie na bieżąco aktu­al­i­zowana, ponieważ chcemy okazać wdz­ięczność i mówić o pozy­ty­wnych rzeczach, jakie dzieją się w tym trud­nym czasie.

Na końcu chcielibyśmy złożyć jeszcze jedne podz­iękowa­nia. Dzięku­jemy naszym dzieciom, wnukom, siostrzeń­com, bratankom za to, że tak dziel­nie potrafią znosić to co się wokół nich dzieje. Ogromne podz­iękowa­nia należą się młod­szym i starszym milusińskim naszych medyków, dzieci prze­cież tak bardzo są wyczu­lone na nas­troje swoich najbliższych i z pewnoś­cią trudno im zaak­cep­tować ostat­nie wydarzenia. One również boją się o swoich ukochanych dorosłych, a jed­nak starają się dziel­nie znosić otacza­jącą je niełatwą rzeczy­wis­tość. Dzięku­jemy dzieciom za ich odwagę, gorące serca i uśmiech!

Piękne i inspiru­jące prace uczniów klasy 2b Szkoły Pod­sta­wowej im. Stanisława Hadyny we Frydku: