Szukamy pracowników do DDOM!

2 lata temu

Zapraszamy do aplikowa­nia do pracy w DDOM!

W związku z real­iza­cją pro­jektu „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowanego w ramach RPO WSL na lata 20142020, zapraszamy do złoże­nia oferty na następu­jące stanowiska (pełny etat):

Kierownik Zespołu Terapeutycznego

Pielęgniarz/​Pielęgniarka

Fizjoter­apeuta

Opiekun/​opiekunka medyczny

Zapraszamy również do składa­nia ofert na następu­jące stanowiska (umowa cywilno-​prawna):

Lekarz ubez­pieczenia zdrowot­nego (spec­jal­ista w dziedzinie neu­rologii lub medy­cyny rodzin­nej lub chorób wewnętrznych)

Lekarz spec­jal­ista w dziedzinie reha­bil­i­tacji medycznej

Lekarz spec­jal­ista w dziedzinie geriatrii

Ter­apeuta zajęciowy

Psy­cholog lub psychoterapeuta

Chcesz aplikować?

Szczegóły zna­jdziesz tutaj: ogloszenia