Szpital Powiatowy!

4 lata temu
Szpital Pszczyna i jesienne drzewa w negliżu budynek

Od 1 lipca 2018 r. Szpi­tal pod opieką Powiatu

Od 1 lipca 2018 r. Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie został przekazany spółce należącej do Powiatu Pszczyńskiego, Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o..

Pełną parą ruszyły prace remon­towe budynku oraz roz­mowy z przyszłym per­son­elem medy­cznym szpi­tala. Postarano się również o uzu­pełnie­nie sprzętu medy­cznego. Dzięki temu pszczyński szpi­tal otrzy­mał kon­trakt i od 1 sierp­nia 2018 r. zaczął funkcjonować.

Trudno zliczyć jak wiele osób i orga­ni­za­cji uczest­niczyło w sukce­sie, jakim było otwar­cie Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie. Dzięku­jemy za każdy gest zaan­gażowa­nia, choć żadne słowa nie wyrażą, jak bardzo jesteśmy wdz­ięczni za otrzy­maną siłę wspar­cia. Dziękujemy!