Zapraszamy do współpracy.

12 miesięcy temu

Szpi­tal pode­jmie współpracę z przed­staw­icielami różnych zawodów medycznych.

W obliczu wyzwań jakimi są odczuwalny w całym kraju brak kadry medy­cznej oraz rozwój ofer­owanych przez nasz szpi­tal świad­czeń zdrowot­nych, zapraszamy do współpracy:

 • lekarzy różnych spec­jal­ności, szczegól­nie: neu­rologów, neona­tologów, internistów, chirurgów, geri­atrów, anestezjologów, ortopedów
 • pielęg­niarki do pracy w odd­zi­ałach szpi­tal­nych (zachowaw­czych i zabiegowych)
 • położné do pracy w Odd­ziale Ginekologiczno-​Położniczym i Neonatologicznym
 • ratown­ików do pracy w Izbie Przyjęć i w odd­zi­ałach szpitalnych
 • opiekunów medy­cznych do pracy w odd­zi­ałach szpi­tal­nych i w Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym

Co ofer­u­jemy?

 • sta­bilne zatrud­nie­nie w dowol­nej formie (umowa o pracę, umowa kon­trak­towa, umowa zlecenie)
 • elasty­czny czas pracy – możli­wość dos­tosowa­nia godzin i wymi­aru czasu pracy
 • atmos­ferę part­nerstwa w zes­pole terapeutycznym
 • wewnętrzny sys­tem szkoleń
 • możli­wość uzyska­nia wspar­cia w zakre­sie roz­woju kompetencji
 • pracę w zgranym zes­pole i przy­jaznym środowisku
 • ubez­piecze­nie grupowe na pref­er­en­cyjnych warunkach
 • opiekę prawną

czego oczeku­jemy?

 • kwal­i­fikacji potwierd­zonych odpowied­nim doku­mentem (prawo wykony­wa­nia zawodu, dyplom spec­jal­isty, doku­ment potwierdza­jący kwal­i­fikacje opiekuna medy­cznego, itd.)
 • odpowiedzial­ności, empatii i umiejęt­ności pracy w zespole
 • chęci roz­woju zawodowego

Zain­tere­sowanych z Państwa zapraszamy do kontaktu:

32 611 53 00

kancelaria@szpital.pszczyna.pl