Środa z profilaktyką.

8 miesięcy temu
Baner Portal Diety NFZ

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia prowadzi akcję poświę­coną pro­fi­lak­tyce chorób i pro­mocji zdrowia.

Szanowni Państwo,

Uprze­jmie infor­mu­jemy, iż Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia, w celu zmi­any postaw i nawyków żywieniowych, a w kon­sek­wencji poprawy stanu zdrowia Polaków, udostęp­nia bezpłatny por­tal Diety NFZ, oraz prowadzi coty­god­niową akcję „Środa z Pro­fi­lak­tyką” poświę­coną pro­fi­lak­tyce chorób i pro­mocji zdrowia.

Por­tal Diety NFZ

Por­tal diety​.nfz​.gov​.pl przez­nac­zony jest dla wszys­t­kich, którzy chcą zdrowo się odży­wiać, schud­nąć lub zmienić nawyki żywieniowe. Przy­go­towany został, w szczegól­ności, z myślą o pac­jen­tach z chorobami przewlekłymi, dla których dieta jest również jed­nym z zale­ceń lekars­kich. Ofer­u­jemy aktu­al­nie 11 planów żywieniowych w różnych kalo­rycznoś­ci­ach przy­go­towanych na zasadach diety DASH. Dieta DASH nie tylko pomaga w walce z nad­wagą i otyłoś­cią, ale także przy­czy­nia się do obniże­nia ciśnienia tęt­niczego, zapo­b­iega jego roz­wo­jowi, sprzyja poprawie w przy­padku zaburzeń lipi­d­owych, zmniejsza ryzyko roz­woju cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-​naczyniowych. Na por­talu są również jadłospisy zapew­ni­a­jące zdrowe, zbi­lan­sowane posiłki dla seniorów oraz rodzin z dziećmi i młodzieżą w wieku od 4 do 17 lat. Na por­talu zamieszc­zone są e-​booki ter­apeu­ty­czne oraz kuli­narne z pomysłami na zdrowe sezonowe posiłki, a także filmy eduka­cyjne zachę­ca­jące do świadomych zakupów pro­duk­tów spoży­w­czych i czy­ta­nia etykiet tych pro­duk­tów. Wszelkie udostęp­nione mate­ri­ały są bezpłatne.

Środa z Profilaktyką

Celem akcji jest pro­mowanie badań pro­fi­lak­ty­cznych, zdrowego stylu życia, praw­idłowego żywienia oraz akty­wności fizy­cznej. Każda środa poświę­cona jest innym zagad­nieniom związanym ze zdrowiem. Szczegółowo omaw­iany jest prob­lem zdrowotny, czyn­niki ryzyka wys­tąpi­enia i najważniejsze zalece­nia, które warto pod­jąć, aby ograniczyć ryzyko zachorowa­nia. Mate­ri­ały przy­go­towywane w ramach akcji dostępne są w Salach Obsługi pac­jen­tów OW NFZ, zamieszczane są na stronie Akademii NFZ akademia​.nfz​.gov​.pl/​s​r​o​d​a​-​z​-​p​r​o​f​i​l​a​ktyka, na kanale YouTube Akademii NFZ, na pro­fi­lach Face­book Akademia NFZ oraz Pro­fi­lak­tyka w Prak­tyce 16 OW NFZ.