Solidarni z Ukrainą.

7 miesięcy temu
pexels trey musk 11399181

Szpi­tal Joan­ni­tas sol­i­darny z Ukrainą

Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie, wobec trag­icznych wydarzeń w Ukrainie, w pełni sol­idaryzuje się z nar­o­dem ukraińskim oraz niesie pomoc osobom ucieka­ją­cym przed wojną. Placówka wspiera i łączy się ze wszys­tkimi Ukrainkami i Ukraiń­cami, przekazu­jąc również wyrazy uzna­nia dla hero­icznej walki o Ojczyznę. Co ważné, aby móc jeszcze skuteczniej leczyć Pac­jen­tów z Ukrainy, Szpi­tal Joan­ni­tas poszukuje do pracy per­sonel medy­czny ze zna­jo­moś­cią języka ukraińskiego.

Szpi­tal Joan­ni­tas jest w pełnej gotowości, aby świad­czyć pro­fesjon­alną pomoc medy­czną dla Oby­wa­teli Ukrainy. Obec­nie w Szpi­talu prze­by­wają już dwie Pac­jen­tki z Ukrainy, które zachorowały pod­czas ucieczki z kraju. Co istotne, w pszczyńskim szpi­talu zatrud­nionych jest kilku pra­cown­ików pochodzenia ukraińskiego, jak również lekarze posługu­jący się językiem ukraińskim. Służą oni pełnym wspar­ciem w tłu­macze­niu rozmów z Pac­jen­tami. Dla ułatwienia pier­wszego kon­taktu, odd­zi­ały szpi­talne otrzy­mały także skró­cony słown­iczek polsko-​ukraiński z pod­sta­wowymi słówkami medy­cznymi oraz dwu­języ­czne wywiady lekarskie.

Pszczyńska placówka poszukuje także do pracy per­sonel medy­czny z Ukrainy: lekarzy, pielęg­niarek, położnych oraz opiekunki medy­czne. Wszys­tko po to, aby móc jeszcze lep­iej przy­go­tować się do niesienia pomocy osobom dotknię­tym wojną. Więcej szczegółów doty­czą­cych oferty zatrud­nienia można poz­nać pod nr tel. 32 611 53 00 lub pisząc na adres mailowy: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

W tych trud­nych chwilach lecznica sol­idaryzuje się również zatrud­nionymi pra­cown­ikami pochodzenia ukraińskiego, przekazu­jąc im oraz ich bliskim słowa wspar­cia i otuchy. Dyrek­tor Szpi­tala Joan­ni­tas spotkał się z pra­cown­ikami z Ukrainy, żeby zapewnić ich o pomocy, na którą wraz ze swoimi rodz­i­nami w każdym momen­cie mogą liczyć .