Najlepsze życzenia

3 tygodnie temu
dzień piel i poł logo

Pielęg­niarki i Położné mają dziś swoje święto.

Święto Pielęg­niarek i Położnych jest doskon­ałą okazją do pod­kreśle­nia jak niezwykle ważną rolę wobec pac­jenta pełnią osoby tej pro­fesji. W Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie zatrud­nionych jest 159 pielęg­niarek, 45 położnych i 1 pielęg­niarz! Ta najliczniejsza grupa zawodowa wykonuje zawód szczególny, wyma­ga­jący wyjątkowych predys­pozy­cji: cier­pli­wości, życ­zli­wości, empatii i holisty­cznego pode­jś­cia do Pac­jenta w trosce o jego życie i zdrowie.

To Pielęg­niarki, Pielęg­niarze i Położné towarzyszą człowiekowi w najin­tym­niejszych momen­tach jego życia, poma­ga­jąc mu wal­czyć z bólem i cier­pi­e­niem oraz wspier­a­jąc w rekonwalescencji.

Z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Pielęg­niarki i Położnej składamy serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim Pielęg­niarkom, Pielęg­niar­zom i Położnym za ciężką pracę, rzetelne wykony­wanie obow­iązków, dobroć, troskę i za to, że każdego dnia poma­gają chorym.

Życzymy Wam dużo zdrowia, pogody ducha, a także satys­fakcji z wykony­wanej pracy oraz sza­cunku i uzna­nia ze strony innych osób. Jesteś­cie niezastąpieni!

Dyrekcja Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie