Po pierwsze profilaktyka!

3 miesiące temu
badnia asia

600 bezpłat­nych paki­etów na bada­nia kontrolne!

Od 3 czer­wca do 26 sierp­nia w każdy piątek zapraszamy na bezpłatne bada­nia kon­trolne, takie jak pełna mor­folo­gia krwi, glukoza czy pomiar mark­erów nowot­worowych we krwi. Zaproszenia będzie można odbierać zgod­nie z poniższym har­mono­gramem w Medy­cznym Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­ty­cznym Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

Od 26 maja roz­damy pakiet 100 zaproszeń dla kobiet. Od 1 czer­wca rozdys­try­bu­u­jemy pakiet 300 sztuk zaproszeń na bada­nia dla dzieci. Bezpłatne paki­ety badań dla mężczyzn będą roz­dawane od 23 czer­wca (100 sztuk), a dla seniorów od 20 lipca (100 sztuk).

Zapra­cow­ani, zab­ie­gani często zapom­i­namy o wykony­wa­niu pod­sta­wowych badań krwi, które pozwalają na sprawdze­nie ogól­nej kondy­cji naszego zdrowia i wczesne wykrycie wielu chorób. Dla przykładu, proste badanie mor­fologii krwi umożli­wia ocenę układu czer­wonokr­winkowego i białokr­winkowego oraz płytek krwi badanego. Pozwala oznaczyć stęże­nie hemo­glo­biny, określić liczbę krwinek czer­wonych i białych oraz niek­tóre ich włas­ności, np. wielkość oraz stopień wysyce­nia hemo­glo­biną, a także pro­por­cje między poszczegól­nymi z nich. Wszys­tkie te wyniki pozwalają określić ryzyko wys­tąpi­enia wielu schorzeń, m.in. chorób rozros­towych układu krwiotwór­czego, niedokr­wis­tości (ane­mii) z niedoboru żelaza czy wit­a­miny B12.

Poz­na­j­cie przy­go­towane przez nas pakiety:

Pakiet Dziecko (300 szt.) – mor­folo­gia i glukoza Zdrowie dziecka jest ważné dla każdego rodz­ica. Odpowied­nia pro­fi­lak­tyka i reg­u­larne wykony­wanie badań lab­o­ra­to­ryjnych pomogą w zapewnie­niu praw­idłowego roz­woju pociech. Dla dzieci i młodzieży przy­go­towal­iśmy badanie pełnej mor­fologii oraz glukozy, ponieważ nad­waga i otyłość coraz częś­ciej dotykają tej grupy wiekowej.

Pakiet Kobi­eta (100 szt.) – mor­folo­gia, glukoza, marker nowot­worowy CA-​125 Zapraszamy Panie do sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nego bada­nia Mark­era CA-​125 – raka jajnika. Co roku około 3700 Polek staje wobec diag­nozy nowot­woru jajnika. Aż 70% z nich umiera w ciągu 5 lat. To jeden z najtrud­niejszych w lecze­niu i naj­gorzej roku­ją­cych kobiecych nowot­worów. Zyskał sobie niech­lubne miano „cichego zabójcy”, ponieważ w pier­wszej fazie prze­b­iega właś­ci­wie bezob­ja­wowo, dlat­ego tak ważné są reg­u­larne bada­nia i wczesne wykrycie choroby, zwięk­sza­jące szanse na skuteczne leczenie.

Pakiet Mężczyzna (100 szt.) – mor­folo­gia, glukoza, marker nowot­worowy PSA Badanie wykony­wane jest u mężczyzn w celu wczes­nego wykrycia raka prostaty. Reg­u­larne sprawdzanie poziomu anty­genu PSA pozwala na jak najszyb­sze zdi­ag­no­zowanie nowot­woru gruc­zołu krokowego, co zwięk­sza szanse pac­jenta na wylecze­nie. Nowotwór prostaty wys­tępuje wyjątkowo często, co potwierdzają statystyki. Według najnowszych sza­cunków, jest drugim najczęś­ciej rozpoz­nawanym nowot­worem złośli­wym wśród mężczyzn w Polsce.

Pakiet Senior (100 szt.) – Glukoza we krwi Pomiar glukozy jest pod­sta­wowym badaniem prze­siewowym w kierunku rozpoz­na­nia cukrzycy — choroby, która nielec­zona może prowadzić do licznych, cięż­kich powikłań. Częs­tość cukrzycy w pop­u­lacji powyżej 65. roku życia sięga 2530%. Wys­tępowanie hiper­g­likemii może się objaw­iać znacznie bardziej skąpo obja­wowo niż u młod­szych chorych, co może powodować opóźnie­nie diag­nozy, stąd tak ważné są badania.

Jak przy­go­tować się do bada­nia krwi?

Mor­fologię krwi najlepiej wykony­wać w godz­i­nach poran­nych (7:0010:00). Do bada­nia należy zgłosić się na czczo. Krew najczęś­ciej pobiera się z żyły łok­ciowej. Około 30 minut przed samym badaniem zale­camy wypić szk­lankę wody. Badanie glukozy we krwi Badanie również przeprowadza się na czczo w godz­i­nach porannych.

Odbiór zaproszeń

Zaproszenia na bezpłatne bada­nia można ode­brać w rejes­tracji Medy­cznego Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­ty­cznego Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie od poniedzi­ałku — piątku w godz. 8:0014:00.