Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

3 miesiące temu
3 logo

czyli kto wykonuje Twoje badania?

  • Lekarz leczy i zleca badania

  • Pielęg­niarka pielęgnuje i edukuje pacjenta

  • Diag­ności lab­o­ra­to­ryjni wykonują i inter­pre­tują bada­nia laboratoryjne

Z okazji Ogólnopol­skiego Dnia Diag­nosty Lab­o­ra­to­ryjnego składamy Wszys­tkim Pan­iom i Panom wykonu­ją­cym zawód diag­nosty lab­o­ra­to­ryjnego, pracu­ją­cym w Medy­cznym Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­ty­cznym naszego Szpi­tala serdeczne życzenia i podz­iękowa­nia za codzi­enne zaan­gażowanie w pracę oraz rzetelne wykony­wanie swoich obowiązków.

Życzenia kieru­jemy także do tech­ników anal­i­tyki medy­cznej oraz naszej rejes­tra­torki Ani – wspól­nie tworzy­cie fan­tasty­czny zespół i z równym zaan­gażowaniem pracu­je­cie na rzecz zdrowia mieszkańców naszego regionu.

W tym dniu pamię­tamy także o tych, którzy byli Waszymi współpra­cown­ikami, a tak nagle i niespodziewanie zostaw­ili po sobie pustkę.

Pan­demia koron­awirusa szczegól­nie mocno utr­wal­iła w świado­mości społecznej niezwykle ważną rolę diag­nos­tów i anal­i­tyków lab­o­ra­to­ryjnych. Nasi lab­o­ranci wykon­ali tysiące testów badań anal­i­ty­cznych i wymazów. Te min­ione 2 lata pokazały, jak wiele zawdz­ięczamy tej grupie zawodowej w zakre­sie diag­nos­tyki COVID.

Wszys­tkiego najlepszego!