Muzykoterapia dla seniorów w Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym

2 miesiące temu
muzykoterapia

Muzykoter­apia, czyli najproś­ciej mówiąc – lecze­nie muzyką.

Od października tygod­niowy plan zajęć Pac­jen­tów Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego został uzu­pełniony o kole­jny punkt, tj. zaję­cia z muzykoterapii.

Muzyka wpływa pozy­ty­wnie na emocje

Wyko­rzysty­wany w zaję­ci­ach ter­apeu­ty­cznych dźwięk, rytm, melo­dia, czy har­mo­nia ułatwia kon­cen­trację, komu­nikację i relaks. Muzyka mobi­lizuje pac­jen­tów do akty­wności, nie tylko fizy­cznej, ale również emocjon­al­nej. Właś­ci­wości ter­apeu­ty­czne muzyki kryją się w bezpośred­niej analogii do ekspresji życia człowieka, a więc jego nas­tro­jów, emocji, odczuć.

Prowadze­nie muzykoter­apii dla seniorów zapo­b­iega depresji i zmniejsze­niu akty­wności, a także polep­sza pamięć i obniża poziom odczuwanego lęku. To również doskon­ała forma wspar­cia w chorobach psy­cho­so­maty­cznych – muzyka dzi­ała relak­su­jąco, rozluź­ni­a­jąco i uspokaja orga­nizm. Dodatkowo akty­wna muzykoter­apia angażuje seniorów w akty­wność ruchową przy akom­pa­ni­a­men­cie muzyki. Doty­czy to nie tylko akty­wności fizy­cznej, ale również śpiewu, czy gry na instru­men­tach. Wprowadze­nie ter­apii muzyką w tygod­niowy plan zajęć dla pen­sjonar­iuszy Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego to uroz­maice­nie ich pobytu, który stanie się dla nich po prostu przy­jem­niejszym i akty­wniejszym. Mamy nadzieję, że ta inic­jatywa poprawi kom­fort pobytu pac­jen­tów w naszym Szpi­talu i przy­czyni się do akty­wiz­a­cji ruchowej i społecznej. W końcu, jak pisał Pitago­ras: Muzyka budzi w sercu prag­nie­nie dobrych czynów.

Co w duszy gra

W trady­cji Pszczyny muzyka zaj­muje istotne miejsce, dlat­ego chcemy, aby brzmi­ała ona również w murach szpi­tal­nych jako ele­ment ter­apeu­ty­czny. Orga­ni­za­cja zajęć z muzykoter­apii nie udałaby się, gdyby nie miłość do muzyki i pasja pra­cown­ików Sto­warzyszenia Edukacji Artysty­cznej Ogniska Muzy­cznego w Pszczynie, a w szczegól­ności charyz­maty­cznej Pani Dyrek­tor Joanny Wik­torko oraz prowadzącej zaję­cia – Pani Flaw­iany Kani, która swoją muzykalnoś­cią i niesamow­itym zaan­gażowaniem oczarowała naszych podopiecznych.

Rozwi­jamy się

Dzisiejsze spotkanie tch­nęło nowego ducha zarówno w pac­jen­tów, jak i per­sonel. Każdy uczest­nik zajęć otrzy­mał mały instru­ment perkusyjny, na którym mógł grać w miarę swoich fizy­cznych możli­wości. W takt muzyki nasi Pac­jenci wydoby­wali również czułe sze­lesty z kolorowej bibuły, tworząc w ten sposób uspoka­ja­jącą atmos­ferę. Niespodzianką był krótki kon­cert na flet poprzeczny i fortepian, pod­czas którego po szpi­tal­nych kory­tarzach roznosiła się nas­tro­jowa muzyka przy­pom­i­na­jąca o kończą­cym się lecie i nad­chodzącej słonecznej jesieni. Na koniec zajęć donośné instru­menty perkusyjne poz­woliły naszym pac­jen­tom na wydawanie z nich pogod­nych tonów, a skoczna folkowa melo­dia dopełniła całości tego muzy­cznego szaleństwa.

Spotka­nia podopiecznych z muzyką będą się odby­wać dwa razy w tygod­niu. Na dzisiejszych, inau­gu­ra­cyjnych zaję­ci­ach przy­byli również zaproszeni goś­cie: Starosta Pszczyńska, Bar­bara Ban­doła, Bur­mistrz Pszczyny, Dar­iusz Skrobol oraz Dyrek­tor Sto­warzyszenia Edukacji Artysty­cznej Ogniska Muzy­cznego w Pszczynie, Joanna Wik­torko. Obecna była również Dyrek­tor Szpi­tala, Katarzyna Micha­lik oraz Zastępca Dyrek­tora ds. medy­cznych, Joanna Sojka. Podopieczni wraz ze wspier­a­ją­cym ich per­son­elem Szpi­tala oraz goś­cie mogli cieszyć się muzy­czną atmos­ferą, która po prostu łączy ludzi bez względu na wiek i doświadczenie.