Po czterech miesiącach…

4 lata temu

Koniec roku to czas na krótką refleksję

Po czterech miesią­cach dzi­ała­nia możemy już z pewnoś­cią powiedzieć, że szpi­tal w Pszczynie jest niezbędny. W ciągu 4 miesięcy pomogliśmy prawie 6 tysią­com pac­jen­tów! Niemal połowa spośród wszys­t­kich osób, jakie zgłosiły się do Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie po pomoc, wyma­gała hos­pi­tal­iza­cji. Urodz­iło się ponad 200 dzieci. Stop­niowo zwięk­sza się zatrud­nie­nie per­son­elu medy­cznego, co umożli­wia lep­szą obsługę pac­jen­tów. Pojawia się wielu młodych ludzi, którzy przy­chodzą jako prak­tykanci, stażyści lub wolon­tar­iusze i chcą się w pszczyńskim szpi­talu uczyć. To wszys­tko daje nadzieję, że szpi­tal będzie się szy­bko rozwijał.