Konferencja w Starostwie Powiatowym

3 lata temu

Spotkanie z Zastępcą Dyrek­tora Śląskiego NFZ

W dniu 31 sty­cz­nia 2019 r., dzięki staran­iom Starosty Pszczyńskiego, Pani Bar­bary Ban­doły, w sali sesyjnej Starostwa Powia­towego w Pszczynie odbyła się kon­fer­encja z udzi­ałem Zastępcy Dyrek­tora ds. Służb Mundurowych i Świad­czenio­bior­ców Śląskiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia, Pani dr Bożeny Gil. Dla nas, pszczyńs­kich szpi­tal­ników, najważniejszym efek­tem tego spotka­nia jest obiet­nica złożona przez Dyrek­tora NFZ doty­cząca ogłoszenia konkursu na świad­czenia ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej. Postępowanie konkur­sowe, w wyniku którego zwięk­szają się szanse na otwar­cie przyszpi­tal­nych poradni chirur­gicznej i ortope­dy­cznej, będzie zawężone tery­to­ri­al­nie do powiatu pszczyńskiego i wyprzedza inne konkursy pod wzglę­dem ter­minu. Tak więc, stara­nia Starosty, Pani Bar­bary Ban­doły, wydat­nie zwięk­szyły praw­dopodobieństwo uzyska­nia dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego świad­czeń chirur­gicznych i ortope­dy­cznych finan­sowanych przez NFZ.