Organiczenia w odwiedzinach

3 lata temu

Uwaga – infekcje grypowe!

W związku z okre­sem wzmożonej zachorowal­ności na grypę i w trosce o bez­pieczeństwo pac­jen­tów prze­by­wa­ją­cych w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie zmuszeni jesteśmy wprowadzić ogranicze­nie odwiedzin pac­jen­tów. Od 12 lutego 2019 roku do odwoła­nia obow­iązuje zakaz odwiedzin pac­jen­tów przez dzieci do lat 15. Przyj­muje się także zasadę: jedna osoba odwiedza­jąca do jed­nego pac­jenta. Bardzo nam przykro z powodu utrud­nień, jakie pociąga taka decyzja, jest ona jed­nak niezbędna ze względu na bez­pieczeństwo naszych pacjentów.