Zbiórka na specjalistyczny sprzęt

3 lata temu

Naw­iązana została współpraca Powiatu Pszczyńskiego z „Omnibusem”

Często trafi­ają do nas pac­jenci, którzy chwalą szpi­tal i kierunek w jakim zmierza. Cieszą się, że funkcjonuje i niejed­nokrot­nie chcieliby wyrazić wdz­ięczność za dobrą opiekę i pro­fesjon­al­izm naszego per­son­elu. Często mówią, że „to nasz szpi­tal” i pytają, jak mogliby pomóc. Chcą mieć udział w jego roz­woju i trak­tują go jak coś włas­nego. Każdy szpi­tal, by funkcjonować w zgodzie ze stan­dar­d­ami współczes­nej medy­cyny musi mieć przede wszys­tkim załogę i jed­nocześnie ponosić reg­u­larne nakłady na unowocześ­ni­anie sprzętu. Nie jest możliwe skuteczne lecze­nie bez nowoczes­nych urządzeń. Pszczyński szpi­tal dys­ponuje sprzętem, który niezbędny jest do właś­ci­wej opieki nad pac­jen­tem, lecz zda­jemy sobie sprawę z tego, że konieczne są ciągłe inwest­y­cje w jego unowocześ­ni­anie. Wiąże się to z ogrom­nymi nakładami finan­sowymi. Część gmin powiatu pszczyńskiego zadeklarowała już wspar­cie finan­sowe na rzecz zakupu sprzętu. W pomoc w tym zakre­sie inten­sy­wnie włączają się wło­darze Powiatu Pszczyńskiego i na różné sposoby starają się wesprzeć szpi­tal. Dlat­ego też, naw­iązany został kon­takt pomiędzy Powiatem Pszczyńskim, a sto­warzysze­niem „Omnibus”, aby każdy, kto byłby zain­tere­sowany pomocą finan­sową na rzecz pszczyńskiego szpi­tala, mógł to zro­bić. Nie bez znaczenia jest fakt, że „Omnibus” jest orga­ni­za­cją pożytku pub­licznego, dzięki czemu dar­czyńcy prócz indy­wid­u­al­nych wpłat (prowad­zona jest zbiórka inter­ne­towa) mogą również na ten cel przez­naczyć 1% podatku. Trzeba dodać, że dokład­nie 100% darow­izn które wpłyną na konto Omnibusa będzie przez­nac­zona na doposaże­nie Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Podob­nie jak wiele szpi­tali, również pszczyński szpi­tal chci­ałby docelowo uru­chomić fun­dację, której dzi­ałanie sku­pi­ałoby się, m.in. na poprawie infra­struk­tury, pomieszczeń i urządzeń szpi­tala, aby był on ośrod­kiem z roku na rok coraz bardziej nowoczes­nym. Dopóki jed­nak fun­dacja taka nie uzyska sta­tusu orga­ni­za­cji pożytku pub­licznego, jesteśmy niezmiernie zad­owoleni z naw­iąza­nia współpracy pomiędzy Powiatem Pszczyńskim, a „Omnibusem”. Jesteśmy bardzo zobow­iązani Omnibu­sowi, za pełnie­nie roli kanału przekazy­wa­nia pieniędzy i plat­formy komu­nikacji pomiędzy dar­czyń­cami, a szpi­talem. Jesteśmy bardzo wdz­ięczni za każdą pomoc i cieszymy się, że tak wielu ludzi chce angażować się w sprawy szpi­tala. Dziękujemy!

Jak obec­nie można wesprzeć Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie? Odpowiedź zna­jdziesz poniżej:

1% podatku na zakup sprzętu dla szpi­tala – wystar­czy w odpowied­nią rubrykę w zez­na­niu podatkowym wpisać:

  • nr KRS: 0000237488
  • pełną nazwę: Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
  • cel szczegółowy: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

• zbiórka na stronie „Omnibusa” – omnibus​.pless​.pl/​z​b​i​o​r​k​i​/​s​z​p​i​t​a​l​-​p​o​w​i​a​t​o​w​y​-​w​-​p​s​z​c​zynie

• Wpłaty na konta „Omnibusa” z tytułem przelewu „Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie”

  • Bank Spółdziel­czy w Pszczynie 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)
  • Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)
  • konto walu­towe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
  • konto walu­towe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472