Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

3 lata temu
IMG 20201020 123407

Możli­wość bezpłat­nego wypoży­czenia sprzętu rehabilitacyjnego

W Starost­wie Powia­towym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) funkcjonuje wypoży­czal­nia sprzętu rehabilitacyjnego.

Bezpłat­nie można wypożyczyć:

  • kule,
  • balkoniki inwalidzkie,
  • wózki inwalidzkie,
  • row­ery trójkołowe.

Sprzęt został przekazany przez fun­dację Eco Tex­til i Śląski Odd­ział Okrę­gowy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża.

Osoby zain­tere­sowane wypoży­cze­niem pros­zone są o kon­takt tele­fon­iczny z koor­dy­na­torem pod numerem tele­fonu: 32 449 23 98 w godz­i­nach pracy Starostwa.

Starostwo Powia­towe w Pszczynie czynne jest w godzinach:

  • poniedzi­ałek: od 7.30 do 17.00,
  • wtorek-​czwartek: od 7.30 do 15.30,
  • piątek od 7.30 do 14.00