Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy

3 lata temu

Od 1 lipca rusza Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy

Od 1 lipca br. do 30 czer­wca 2024 r. w naszym szpi­talu dzi­ałać będzie Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy. Dys­ponu­jemy 26 miejs­cami dla osób przewlekle chorych, którym będziemy starali się pomóc w odzyska­niu jak najwięk­szego zakresu sprawności i samodziel­ności. Również od tego dnia – 1 lipca, rozpoczy­namy przyj­mowanie wniosków o przyję­cie pac­jen­tów do zakładu. Przyj­mowanie wniosków odby­wać się będzie na czwartym piętrze szpi­tala. Poniżej znaleźć można wszys­tkie wyma­gane druki:

zał 1 wniosek ZPO

Zał 2 wywiad ZPO

zał 3 skierowanie ZPO

zał 4 Barthel

zał 5 aktu­alny wykaz leków

zał 6 oświad­cze­nie o płatności

zał 7 zgoda na potrącanie

ZPO reg­u­lamin