Zapraszamy do udziału w programach zdrowotnych

3 lata temu

Dbasz o siebie i swoich blis­kich? Weź udział w naszych pier­wszych pro­gra­mach zdrowotnych!

Serdecznie zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w następu­ją­cych pro­gra­mach, jakie prowadzi Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie:

1) BEZPŁATNE zaję­cia gim­nastyki korekcyjno-​kompensacyjnej, reha­bil­i­ta­cyjnej dla dzieci w wieku 79 lat, które zamieszkują Powiat Pszczyński w ramach real­iza­cji zada­nia pub­licznego z zakresu zdrowia pub­licznego pn. „Pro­mowanie kul­tury fizy­cznej przez real­i­zowanie zadań z zakresu zwięk­szenia dostęp­ności zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem gim­nastyki korek­cyjno – kompensacyjnej”

Rekru­tacja do pro­gramu rozpoczyna się 23 wrześ­nia 2019 roku. Szczegółowe informacje:

Mate­riał infor­ma­cyjny Zad 1

Anki­eta rekru­ta­cyjna Zad 1

2) BEZPŁATNE indy­wid­u­alne spec­jal­isty­czne kon­sul­tacje lekarskie i diag­nos­tyka w ramach badań lab­o­ra­to­ryjnych dla osób pełno­let­nich, mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych roz­wo­jem uza­leżnienia od alko­holu oraz uza­leżnionych od alko­holu, które dobrowol­nie będą zgłaszały chęć udzi­ału w pro­gramie real­i­zowanym w ramach zada­nia pub­licznego z zakresu zdrowia pub­licznego pn. „EDUKACJA ZDROWOTNAZAKRE­SIE SZKÓD WYNIKA­JĄ­CYCH ZE SPOŻY­WA­NIA ALKO­HOLU DLA KON­SUMEN­TÓWICH OTOCZENIA

Rekru­tacja do pro­gramu rozpoczyna się 23 wrześ­nia 2019 roku. Szczegółowe informacje:

Mate­riał infor­ma­cyjny Zad 2

Anki­eta rekru­ta­cyjna Zad 2

3) BEZPŁATNE indy­wid­u­alne spec­jal­isty­czne kon­sul­tacje lekarskie i diag­nos­tyka w ramach badań lab­o­ra­to­ryjnych dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku 60 lat i więcej, którzy dobrowol­nie będą zgłaszali chęć udzi­ału w pro­gramie real­i­zowanym w ramach zada­nia pub­licznego z zakresu zdrowia pub­licznego pn. „WSPIERANIE AKTY­WNOŚCI OSÓB STARSZYCH NA POZIOMIE LOKALNYM

Rekru­tacja do pro­gramu rozpoczyna się 23 wrześ­nia 2019 roku. Szczegółowe informacje:

Mate­riał infor­ma­cyjny Zad 4

Anki­eta rekru­ta­cyjna Zad 4