Program zdrowotny

3 lata temu

Zaprosze­nie do wzię­cia udzi­ału w pro­gramie zdrowotnym

Ponownie serdecznie zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w pro­gramie, jaki prowadzi Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie:

BEZPŁATNE indy­wid­u­alne spec­jal­isty­czne kon­sul­tacje lekarskie i diag­nos­tyka w ramach badań lab­o­ra­to­ryjnych dla osób pełno­let­nich, mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych roz­wo­jem uza­leżnienia od alko­holu oraz uza­leżnionych od alko­holu, które dobrowol­nie będą zgłaszały chęć udzi­ału w pro­gramie real­i­zowanym w ramach zada­nia pub­licznego z zakresu zdrowia pub­licznego pn. „EDUKACJA ZDROWOTNAZAKRE­SIE SZKÓD WYNIKA­JĄ­CYCH ZE SPOŻY­WA­NIA ALKO­HOLU DLA KON­SUMEN­TÓWICH OTOCZENIA

Rekru­tacja do pro­gramu rozpoczyna się 23 wrześ­nia 2019 roku. Szczegółowe informacje:

Mate­riał infor­ma­cyjny Zad 2

Anki­eta rekru­ta­cyjna Zad 2

Rekru­tacja do pozostałych pro­gramów została zakończona.