Zakończenie rekrutacji do dwóch programów zdrowotnych

3 lata temu

Uwaga! Zakończe­nie rekru­tacji do dwóch pro­gramów zdrowotnych

Infor­mu­jemy, ze rekru­tacja do dwóch z trzech pro­gramów zdrowot­nych została zakońc­zona. Nie można już zgłaszać się do następu­ją­cych programów:

BEZPŁATNE zaję­cia gim­nastyki korekcyjno-​kompensacyjnej, reha­bil­i­ta­cyjnej dla dzieci w wieku 79 lat, które zamieszkują Powiat Pszczyński w ramach real­iza­cji zada­nia pub­licznego z zakresu zdrowia pub­licznego pn. „Pro­mowanie kul­tury fizy­cznej przez real­i­zowanie zadań z zakresu zwięk­szenia dostęp­ności zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem gim­nastyki korek­cyjno – kompensacyjnej”

BEZPŁATNE indy­wid­u­alne spec­jal­isty­czne kon­sul­tacje lekarskie i diag­nos­tyka w ramach badań lab­o­ra­to­ryjnych dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku 60 lat i więcej, którzy dobrowol­nie będą zgłaszali chęć udzi­ału w pro­gramie real­i­zowanym w ramach zada­nia pub­licznego z zakresu zdrowia pub­licznego pn. „WSPIERANIE AKTY­WNOŚCI OSÓB STARSZYCH NA POZIOMIE LOKALNYM