Koncert utalentowanej młodzieży

3 lata temu

Ostat­niego dnia listopada 2019 r. odbył się kon­cert młodych artys­tów, którzy szli­fują doświad­czenia muzy­czne w Pszczyńskim Ognisku Muzy­cznym. Pier­wsze dźwięki jakie można było usłyszeć to bijące ser­duszko kilku­ty­god­niowego maleństwa rozwi­ja­jącego się w brzuchu swo­jej mamy. Na kon­cer­cie wys­tąpiła Orkies­tra Rozry­wkowa Ogniska Muzy­cznego z dyry­gen­tem Adamem Baronem, Maria Mach­nik i Hanna Kielan – na fortepi­anie (nauczy­ciel: Mał­gorzata Dzioba), Alek­san­dra Mika (fortepian, nauczy­ciel – Katarzyna Klepek), Syl­wia Rębisz na fle­cie poprzecznym (akom­pa­ni­a­ment Mał­gorzata Kuś-​Pytlik), Agata Foltyn (śpiew, nauczy­ciel – Anna Ryłko). Na sce­nie wys­tąpiły również inne gwiazy: Con Fuoco pod dyrekcją Katarzyny Mach­nik i z akom­pa­ni­a­mentem Mirosława Lachowskiego, duet sopra­nowy Anna Ryłko i Edyta Langer-​Paczyńska z akom­pa­ni­a­mentem Mał­gorzaty Kuś-​Pytlik. Na fortepi­anie zagrała również absol­wen­tka ogniska, obec­nie stu­den­tka Akademii Muzy­cznej w Katow­icach, Dorota Kuźnik. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wiel­bi­ciele opery mogli usłyszeć „Barkarolę z „Opowieści Hoff­mana” oraz Duet Kwiatów z Opery „Lakme”, posłuchać można było również takiej klasyki jak, np. Nok­turn cis-​moll Op. 1 Nr 16 Fry­deryka Chopina lub „Taniec Ani­try” Edwarda Griega. Były także melodie etniczne i sporo muzyki rozry­wkowej, m.in. „You raise me up” Rolfa Lov­landa lub „Shut up and dance” Teda Huggensa. Ostat­nie ako­rdy wybrzmi­ały muzyką fil­mową – orkies­tra zagrała „Mis­sion Impos­si­ble”. I choć szpi­tal dzi­ała już ponad rok, to ostatni utwór był doskon­ałą ale­gorią pow­sta­nia pszczyńskiej placówki – czas jej uru­chomienia był jak najprawdzi­wszy „Mis­sion Impossible”.

Kon­cert prowad­zony był przez Joannę Wik­torko – dyrek­tor Ogniska Muzy­cznego w Pszczynie oraz Marcina Leśniewskiego – dyrek­tora pszczyńskiego szpitala.

Orga­ni­za­torami kon­certu byli: Ognisko Muzy­czne w Pszczynie, Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, Pszczyńskie Cen­trum Kul­tury, Sto­warzysze­nie Omnibus oraz powiat pszczyński.

Pub­liczność była zach­wycona, co wyraz­iła gorą­cymi brawami po każdym wys­tępie. Trudno oprzeć się wraże­niu, że to były prawdziwe nar­o­dziny gwiazd. Dzięku­jemy wszystkim!

foto: www​.powiat​.pszczyna​.pl Narodziny Gwiazd.