Finał Bajki na niepogodę

3 lata temu

1 grud­nia 2019 w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Suszcu odbył się ostatni spek­takl z trasy jaką przemierzyli pszczyńscy samorzą­dowcy, żeby przed­stawić „Bajkę na nie­pogodę”. Łącznie odbyło się 7 przed­staw­ień we wszys­t­kich gmi­nach powiatu pszczyńskiego. Pre­miera spek­taklu odbyła się 20 października w Pszczynie, nato­mi­ast suszecki spek­takl był ostat­nim z cyklu spotkań samorzą­dow­ców – aktorów z mieszkań­cami. Zain­tere­sowanie Bajką było tak duże, że w Pszczynie postanowiono w tym samym dniu wys­tawić spek­takl dwa razy. W każdej z gmin pub­liczność była zach­wycona i mile zaskoc­zona grą aktorską samorzą­dow­ców. Wystar­czy spo­jrzeć na zdję­cia, żeby zauważyć, że wid­ow­nia dopisała, świet­nie się baw­iła i bardzo pol­u­biła wszys­tkie posta­cie. Jak to zwykle w bajkach bywa, to smok cieszył się najwięk­szym zain­tere­sowaniem milusińs­kich, tym bardziej, że smok z Bajki był jaroszem i żywił się wyłącznie trawą. Dzieci mogły przekonać się, że przy­jaźnie mogą być naw­iązy­wane nieza­leżnie od wyglądu, wieku i uprzedzeń – wystar­czy sze­roko otwartymi oczami patrzeć wokół i dostrzeże się innych, którzy jak wszyscy pragną akcep­tacji i radości płynącej z przy­jaźni. Po spek­taklu każdy mógł zro­bić sobie zdję­cie z aktorami, co było niesamow­itą fra­jdą, zwłaszcza dla dzieci. Celem spek­taklu było zebranie pieniędzy, które będzie można przez­naczyć na głow­icę ultra­sono­graficzną do bada­nia noworodków.

Obsada spek­taklu:

Bar­bara Ban­doła – starosta pszczyńska

Damian Cieszewski – wices­tarosta pszczyński

Grze­gorz Wanot – członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

Marek Dutkowski – wiceprze­wod­niczący Rady Miejskiej i skarb­nik powiatu

Maria Szostak, Grze­gorz Kucz­era, Michał Pudełko, Arka­diusz Gar­diasz – radni miejscy i powiatowi

Bernadeta Sojka-​Jany, Iwona Spora, Joanna Cza­kańska, Marcin Bienioszek, Teresa Woj­tanow­icz, Zbig­niew Zyw­ert i Dorota Zyw­ert – dyrek­torzy, kierown­icy i pra­cown­icy jed­nos­tek samorządowych

Sce­nar­iusz: Marta Kwiek

Reży­se­ria: Mirosława Gad

Scenografia: Jan Żur oraz Mag­dalena Kunysz-​Pudełko

W imie­niu włas­nym i pac­jen­tów dzięku­jemy za wspani­ałe przeży­cie i każdą wpła­coną złotówkę!