Doktoranci w szpitalu

3 lata temu

W piątek, 13 grud­nia w naszym szpi­talu odbył się wykład dla ok. 20 słuchaczy studium dok­toranck­iego Wydzi­ału Lekarskiego Śląskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego, którego główną tem­atyką była his­to­ria medy­cyny. Poza tym, dok­toranci mogli uczest­niczyć w nowa­tors­kich meto­dach dydak­ty­cznych, które na potrzeby piątkowego wydarzenia nazwano „Fobe­tor”. „Fobe­tor” miał charak­ter medy­czny w kli­ma­cie hor­roru sci­ence fic­tion. Uczest­nicy doświad­czenia wcielili się w role per­son­elu oraz pac­jen­tów biorą­cych udział w bada­ni­ach nad tajem­niczym lekiem. Z pewnoś­cią było to dla uczest­niczą­cych w doświad­cze­niu lekarzy inspiru­jące doświad­cze­nie, do którego niejed­nokrot­nie wrócą w swo­jej pracy.