anestez_baner

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Ordynator oddziału - lek. Anna Antes - Żupa
Pielęgniarka odd­zi­ałowa - mgr Małgorzata Karbownik

Kontakt:
e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 611 53 15 - sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 6:30 - 14:00)
tel. 32 611 53 16 - dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 17 - dyżurka lekarska

Odd­ział anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii (OAiT) SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE zna­j­duje się na drugim piętrze niskiego budynku i dysponuje 7 stanowiskami do intensywnej terapii.

Dzi­ała w opar­ciu o stan­dard orga­ni­za­cyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej ter­apii. Oznacza to, że ustalone są pewne sposoby postępowa­nia w zakre­sie anestezji, inten­sy­wnej ter­apii, resus­cy­tacji, sedacji oraz leczenia bólu nieza­leżnie od jego przy­czyny, które mają zas­tosowanie na oddziale.

Odd­ział anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii  umiejs­cowiony jest w bliskim sąsiedztwie bloku operacyjnego, na którym zna­j­duje się kilka stanowisk znieczu­le­niowych i stanowisko nad­zoru poznieczuleniowego.

Odd­ział zapew­nia komu­nikację z wszys­tkimi odd­zi­ałami szpi­tal­nymi. Na odd­ziale pracuje wykwalifikowany per­sonel lekarsko-​pielęgniarski.

Na odd­ziale lec­zone są takie schorzenia jak niewydol­ność odd­e­chowa, niewydol­ność krąże­nia, choroby cen­tral­nego układu ner­wowego, urazy wielonarzą­dowe. Lecze­nie pac­jen­tów ma charak­ter interdyscyplinarny dlat­ego też w razie potrzeby zapewnione są kon­sul­tacje z lekarzami innych spec­jal­ności. Nato­mi­ast jeśli pac­jent nie wymaga już inten­sy­wnej ter­apii, to opiekę nad nim prze­j­mują inne odd­zi­ały szpitalne.

Najczęś­ciej wykony­wane zabiegi to: wenty­lacja mechan­iczna, ter­apia nerkoza­stępcza, brochofiberoskopia układu odd­e­chowego, cewnikowanie naczyń żyl­nych i tęt­niczych, tra­cheotomie, drenaż jamy opłuc­nowej, leczenie bólu.

Skip to content