neonatologia_baner

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Ordynator oddziału - lek. Iwona Wolicka - Kołacz
Pielęgniarka odd­zi­ałowa - lic. Anna Piech

Kon­takt:
e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 611 53 25 - dyżurka położnych
tel. 32 611 53 26 - dyżurka lekarska

Odd­ział neona­to­log­iczny SZPI­TALA JOAN­NI­TAS W PSZCZYNIE umiejs­cowiony jest na drugim piętrze wysok­iego budynku szpi­tala. Odd­ział dys­ponuje 10 miejs­cami dla noworod­ków, w tym 2 stanowiskami inten­sy­wnej ter­apii noworodka oraz 2 stanowiskami opieki ciągłej dla noworod­ków po sztucznej wentylacji.

Odd­ział zaj­muje się opieką, diag­nos­tyką i lecze­niem dzieci, które nar­o­dz­iły się w Odd­ziale ginekologiczno-położniczym szpi­tala. Na odd­ziale zna­j­duje się również stanowisko do lak­tacji, z którego mogą sko­rzys­tać mamy maluchów.

Jest to odd­ział o II stop­niu ref­er­en­cyjności, co oznacza, że może leczyć noworodki z małą masą ciała, urod­zone przed­w­cześnie, z niewydol­noś­cią odd­e­chową, infekc­jami, żół­taczką i innymi zaburzeni­ami okresu noworodkowego.

Zespół oddziału tworzy wyspec­jal­i­zowana kadra lekarska i pielęg­niarska. Maluchami opiekują się pediatrzy, neona­tolodzy, położne i pielęg­niarki neonatologiczne.

Skip to content