Oddział neurologiczny

Lokaliza­cja: wysoki budynek

Piętro: VII

Wejś­cie od strony: ul. Korfantego

Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – lek. Łukasz Gabryś

Pielęg­niarka Odd­zi­ałowa – lic. Monika Ćwierz-​Haspert

Kon­takt do Odd­zi­ału neurologicznego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 71 pielęg­niarki I

tel. 32 611 53 73 pielęg­niarki II

tel. 32 611 53 70 sekre­tariat medyczny

O odd­ziale

Odd­ział neu­ro­log­iczny SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE zna­j­duje się na siód­mym piętrze wysok­iego budynku.

Dys­ponuje 15 łóżkami dla chorych, przy czym jedno z nich stanowi stanowisko inten­sy­wnej opieki medy­cznej. Stanowisko to przez­nac­zone jest dla osoby, która wymaga stałego nad­zoru i ciągłej opieki, co zapew­nia stała obserwacja pac­jenta przez pielęgniarkę.

Stanowisko wyposażone jest m.in. w odpowied­nie łóżko, kardiowerter-​defibrylator, elek­tryczne urządzenia do ssa­nia, zestaw do intubacji, pompy infuzyjne, kardiomonitor.

Odd­ział neu­ro­log­iczny prowadzi diag­nos­tykę i lecze­nie schorzeń układu nerwowego:

  • chorób rozros­towych wewnątrzcza­szkowych (guzów mózgu),
  • stward­nienia rozsianego,
  • padaczki i nagłych zaburzeń świadomości,
  • mias­tenii i chorób mięśniowych,
  • bólów głowy i zawrotów głowy.

W szpi­talu wykonuje się bada­nia tomo­grafii kom­put­erowej oraz EEG, w razie potrzeby zapew­nia on również real­iza­cję badań rezo­nansem magnetycznym.

Pac­jenci Odd­zi­ału Neu­ro­log­icznego zabez­pieczeni są nie tylko opieką neu­rologów oraz pielęg­niarek. Mogą liczyć również na pomoc fizjoter­apeuty oraz kon­sul­tacje spec­jal­isty­czne, np. kar­diochirurga, psy­chologa, neu­rochirurga, nefrol­oga, okulisty, laryn­gologa, diabetologa.

Kon­takt do Odd­zi­ału neurologicznego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 71 pielęg­niarki I

tel. 32 611 53 73 pielęg­niarki II

tel. 32 611 53 70 sekre­tariat medyczny

Zobacz też: