Oddział chorób wewnętrznych

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: V
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – dr n. med. Marcin Stieber

Pielęg­niarka Odd­zi­ałowa – mgr Iwona Waleczek

Kon­takt do Odd­zi­ału chorób wewnętrznych

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 51 pielęgniarki

tel. 32 611 53 50 sekre­tariat medyczny

O odd­ziale

Odd­ział chorób wewnętrznych SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE zna­j­duje się na pią­tym piętrze wysok­iego budynku szpitala.

Odd­ział dys­ponuje 40 łóżkami dla pac­jen­tów. Jest odd­zi­ałem ogól­noin­t­ernisty­cznym i zapew­nia opiekę szpi­talną dla pac­jen­tów ze schorzeni­ami m.in. układu odd­e­chowego, pokar­mowego, moc­zowego, sercowo-​naczyniowego.

Oddział chorób wewnętrznych

Znaczna część pac­jen­tów to pac­jenci z cukrzycą, niedokr­wis­toś­cią lub chorobami serca. Odd­ział zapew­nia całodobowy dostęp do badań lab­o­ra­to­ryjnych, rentgenows­kich i tomo­grafii komputerowej.

Nad pac­jen­tami czuwa wyk­wal­i­fikowany per­sonel lekarsko-​pielęgniarski.

Oddział wewnętrzny

Kon­takt do Odd­zi­ału chorób wewnętrznych

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 51 pielęgniarki

tel. 32 611 53 50 sekre­tariat medyczny

Zobacz też: