Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia lub zdrowia, w dni powszed­nie do godziny 18.00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowotnej.

Od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta, nocna i świąteczna opieka zdrowotna dzi­ała w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43200 Pszczyna

tel. 32 6115301

tel. 32 611 53 01

Tele­plat­forma Pier­wszego Kontaktu

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia uru­chomił Tele­plat­formę pier­wszego kon­taktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godz­i­nami pracy pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej, Pac­jent ma możli­wość skon­tak­towa­nia się z Tele­plat­formą pier­wszego kon­taktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopol­ski numer TPK: 800 137 200 pac­jenci otrzy­mają niezbędną pomoc medy­czną od poniedzi­ałku do piątku, w godz­i­nach od 18.00 do 8.00 rano kole­jnego dnia, czyli po godz­i­nach pracy poradni POZ oraz w week­endy, święta oraz inne dni usta­wowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżu­rują pielęg­niarki lub położné i lekarze gotowi do udzie­le­nia pomocy dzwonią­cym pac­jen­tom. Połącze­nie jest bezpłatne i może być wyko­nane tylko z Pol­ski, ponieważ plat­forma jest przez­nac­zona tylko dla osób ubez­piec­zonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

Porady udzielane są w kilku językach:

  • w języku polskim,
  • w języku angielskim,
  • w języku rosyjskim,
  • w języku ukraińskim
  • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośred­nictwem tłu­macza Pol­skiego Języka Migowego).

Tele­plat­forma nie zastępuje świad­czeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zada­nia pozostają bez zmian. TPK dzi­ała na podob­nych zasadach do noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.

Pod­czas porady tele­fon­icznej, w razie potrzeby, pac­jent może otrzy­mać e-​receptę, e-​skierowanie lub e-​zwolnienie. Jeśli kon­sul­tacja tele­fon­iczna okaże się niewystar­cza­jąca, wtedy per­sonel medy­czny zaleci:

  • wiz­ytę w stacjonarnej placówce noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej (NiŚOZ),
  • kon­takt ze swoim lekarzem POZ (w godz­i­nach pracy POZ: 8.0018.00, od poniedzi­ałku do piątku),
  • a w przy­padku pode­jrzenia stanu nagłego zagroże­nia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kon­takt z nr alar­mowym 112 i wezwanie zespołu ratown­ictwa medycznego.

Zasady dzi­ała­nia Tele­plat­formy pier­wszego kontaktu

Po połącze­niu z nr TPK 800 137 200 pac­jent słyszy krótki komu­nikat, infor­mu­jący o dodz­wonie­niu się na Tele­plat­formę pier­wszego kon­taktu. Po odsłucha­niu komu­nikatu, pac­jent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.

W pier­wszej kole­jności z pac­jen­tem łączy się pielęg­niarka lub położna. Po sprawdze­niu danych pac­jenta pod kątem uprawnień do świad­czeń opieki zdrowot­nej i zare­je­strowa­niu zgłoszenia, pielęg­niarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pac­jenta. Pod­czas tego połączenia pac­jent może liczyć na pro­fesjon­alną poradę, w cza­sie której pielęg­niarka lub położna może wys­tawić e-​receptę oraz udzielić zale­ceń co do dal­szego sposobu postępowa­nia. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poin­for­muje pac­jenta o konieczności pil­nego kon­taktu z numerem alar­mowym 112, w celu wezwa­nia zespołu ratown­ictwa medycznego.

Jeśli pielęg­niarka lub położna uzna, że pac­jent potrze­buje dodatkowej kon­sul­tacji, wów­czas przekieruje pac­jenta do lekarza, pod­czas tego samego połączenia.

Kon­sul­tacja lekarska rozpoczyna się od uzu­pełnienia wywiadu przeprowad­zonego przez pielęg­niarkę lub położną. W cza­sie roz­mowy z lekarzem, po oce­nie stanu zdrowia, pac­jent może otrzy­mać e-​receptę, e-​skierowanie lub e-​zwolnienie. Jeśli w oce­nie lekarza, pac­jent będzie wyma­gał oso­bis­tego kon­taktu z lekarzem, może także skierować pac­jenta do najbliższej stacjonarnej placówki noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej. Gdy będzie potrzeba pil­nej inter­wencji medy­cznej, lekarz może również zale­cić kon­takt z nr 112 i wezwanie zespołu ratown­ictwa medycznego.

Z usługi Tele­plat­formy pier­wszego kon­taktu mogą korzys­tać także pac­jenci niesłyszący. Spec­jal­nie z myślą o nich, TPK ofer­uje udzielanie porad przez wideoczat. Komu­nikacja odbywa się w języku migowym, przy wspar­ciu tłu­macza Pol­skiego Języka Migowego.

Aby sko­rzys­tać z porady pielęgniarki/​położnej lub lekarza w ramach Tele­plat­formy poprzez wideoczat należy wejść na stronę inter­ne­tową Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia (www​.nfz​.gov​.pl).

Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, zna­j­duje się zakładka dedykowana Tele­plat­formie pier­wszego kon­taktu. Po kliknię­ciu tejże zakładki Pac­jent zostaje prze­nie­siony na pod­stronę dedykowaną TPK: Tele­plat­forma gdzie zna­j­duje się na dole strony odnośnik, po kliknię­ciu którego Pac­jent może połączyć się z tłu­maczem Pol­skiego Języka Migowego, a następ­nie z per­son­elem medy­cznym. Tłu­maczenia w ramach Usługi wykony­wane są przez doświad­c­zonych tłu­maczy Pol­skiego Języka Migowego (PJM). Treści tłu­mac­zone przez tłu­maczy języka migowego są trak­towane jako poufne i nie są udostęp­ni­ane osobom trzecim.