Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy

ZPO

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: IV

Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego – mgr Joanna Sojka

Pielęg­niarka Odd­zi­ałowa – mgr Anna Chrobak

Kon­takt do Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 41 pielęgniarki

tel. 32 611 53 40 sekre­tariat medyczny

O odd­ziale

Zakład Pielę­gna­cyjno – Opiekuńczy Szpi­tala SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE mieści się na czwartym piętrze wysok­iego budynku szpitala.

Na odd­ziale zna­j­dują się 32 łóżka dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Pac­jenci Zakładu to w dużej mierze osoby wyma­ga­jące stałej, dłu­gotr­wałej opieki i pielę­gnacji, z dużymi defi­cy­tami samoob­sługi i samoop­ieki. Zakład świad­czy ciągłą i kom­plek­sową opiekę zdrowotną i przewiduje stały lub okre­sowy powrót pac­jenta do jego stałego środowiska życia, w którym opieka jest kon­tyn­uowana. Dlat­ego też, duży nacisk kładziony jest na akty­wiz­a­cję osób prze­by­wa­ją­cych w zakładzie.

Zakład zapew­nia przede wszys­tkim usługi pielę­gna­cyjne (wynika­jące z diag­nozy pielęg­niarskiej), reha­bil­i­ta­cyjne, diag­nos­ty­czne i lecznicze, ale również ter­apię zaję­ciową oraz edukację zdrowotną pole­ga­jącą na przy­go­towa­niu pac­jenta i jego rodziny lub opiekuna do samoop­ieki i samopielę­gnacji w warunk­ach domowych.

Doku­menty niezbędne do przyjęcia:

Reg­u­lamin ZPO

zał 1 wniosek ZPO

Zał 2 wywiad ZPO

zał 3 skierowanie ZPO

zał 4 Barthel

zał 5 aktu­alny wykaz leków

zał 6 oświad­cze­nie o płatności

zał 7 zgoda na potrącanie

zał 8 oświad­cze­nie o odbiorze

zał 9 przepustka

Uwaga!

Sprawdź, czy doku­men­tach dostar­czanych do naszego Zakładu zna­j­dują się wszys­tkie wyma­gane wpisy i pieczę­cie, w szczegól­ności pieczęć pod­miotu leczniczego w skierowa­niu. Braki powodują konieczność wezwa­nia do uzu­pełnienia i wydłużają pro­ces przyję­cia pacjenta.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. (obec­nie SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o.) współre­al­izuje pro­jekt dofi­nan­sowany z Fun­duszy Europe­js­kich „Zapewnie­nie bez­pieczeństwa i opieki pac­jen­tom oraz per­son­elowi zakładów opiekuńczo-​leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-​opiekuńczych i hos­picjów na czas Covid-​19.

Finan­sowanie.

Grant finan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Cel pro­jektu.

Celem jest wypłata dodatków do wyna­grodzeń dla pra­cown­ików Zakładu Opiekuńczo-​Leczniczego oraz zakup środ­ków ochrony oso­bis­tej i środ­ków do dezyn­fekcji dla personelu.

Czas real­iza­cji.

Okres real­iza­cji pro­jektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierp­nia 2021 r.

Wartość pro­jektu.

I nabór: Łączna wartość grantu wynosi 128 519,76 zł , z tego część A grantu w wysokości 116 390,09 zł, część B grantu w wysokości 12 129,67

II nabór: Łączna wartość grantu wynosi 156 475,51 zł, część A grantu w wysokości 156 475,51

Finan­sowany z następu­ją­cych źródeł:

– ze środ­ków europe­js­kich 84,17 % wydatków kwal­i­fikowanych Projektu

– ze środ­ków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwal­i­fikowanych Projektu.