Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy

ZPO

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: IV

Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kon­takt do Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 214 83 10 wewn. 345

tel. 32 214 83 10 wewn. 341

O odd­ziale

Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie mieści się na czwartym piętrze wysok­iego budynku szpitala.

Na odd­ziale zna­j­duje się 26 łóżek dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Gen­er­al­nie, pac­jenci Zakładu to w dużej mierze osoby wyma­ga­jące stałej, dłu­gotr­wałej opieki i pielę­gnacji, z dużymi defi­cy­tami samoob­sługi i samoop­ieki. Zakład świad­czy ciągłą i kom­plek­sową opiekę zdrowotną i przewiduje stały lub okre­sowy powrót pac­jenta do jego stałego środowiska życia, w którym opieka jest kon­tyn­uowana. Dlat­ego też, duży nacisk kładziony jest na akty­wiz­a­cję osób prze­by­wa­ją­cych w zakładzie.

Zakład zapew­nia przede wszys­tkim usługi pielę­gna­cyjne (wynika­jące z diag­nozy pielęg­niarskiej), reha­bil­i­ta­cyjne, diag­nos­ty­czne i lecznicze, ale również ter­apię zaję­ciową oraz edukację zdrowotną pole­ga­jącą na przy­go­towa­niu pac­jenta i jego rodziny lub opiekuna do samoop­ieki i samopielę­gnacji w warunk­ach domowych.

Doku­menty niezbędne do przyjęcia:

Reg­u­lamin ZPO

zał 1 wniosek ZPO

Zał 2 wywiad ZPO

zał 3 skierowanie ZPO

zał 4 Barthel

zał 5 aktu­alny wykaz leków

zał 6 oświad­cze­nie o płatności

zał 7 zgoda na potrącanie

zał 8 oświad­cze­nie o odbiorze

Uwaga!

Sprawdź, czy doku­men­tach dostar­czanych do naszego Zakładu zna­j­dują się wszys­tkie wyma­gane wpisy i pieczę­cie, w szczegól­ności pieczęć pod­miotu leczniczego w skierowa­niu. Braki powodują konieczność wezwa­nia do uzu­pełnienia i wydłużają pro­ces przyję­cia pacjenta.

Kon­takt do Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 214 83 10 wewn. 345