Zamówienia publiczne

PLAT­FORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 22 lipca 2019 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-​mailem: kontakt@logintrade.pl

ARCHI­WUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sprawy przed uru­chomie­niem Plat­formy Zakupowej (Starsze niż 22 lipca 2019):

Postępowa­nia powyżej art. 4 pkt 8

Postępowa­nia poniżej art. 4 pkt 8