Przygotowanie do operacji

Wiemy, że pobyt w szpi­talu jest mocno stre­su­jący. Wiemy również, że konieczność pod­ję­cia decyzji o oper­acji jest trudna, dlat­ego też warto przy­go­tować się do tego wcześniej. W trosce o Twój kom­fort nasz per­sonel medy­czny opra­cował ściągę, która pomoże Ci w tych przy­go­towa­ni­ach. Przeczy­taj ją uważnie i postaraj się do niej zas­tosować na tyle na ile potrafisz. Z pewnoś­cią pomoże Ci to poczuć się pewniej.

Przeczy­taj również: Znieczu­le­nia

ZALECE­NIA DLA PAC­JENTA DOTY­CZĄCE PRZY­GO­TOWA­NIA SIĘ DO POBYTUOPER­ACJISZPI­TALU JOAN­NI­TASPSZCZYNIE.

 1. PRZED PRZYJĘ­CIEM DO SZPI­TALA ZALECA SIĘ:

  • Skom­ple­tować i zabrać do szpi­tala posi­adaną własną doku­men­tację medy­czną (wyp­isy ze szpi­tala, wyniki badań krwi, badań obra­zowych, np. TK,RTG,ECHO serca). Jeżeli w/​w wyniki badań mają Państwa lekarze rodzinni lub lekarze poradni spec­jal­isty­cznych, do których Państwo uczęszcza­cie, prosimy o uzyskanie kopii.

  • Jeżeli w okre­sie ostat­niego półrocza nastąpiło pogorsze­nie państwa choroby przewlekłej np. astmy, choroby wień­cowej , zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu pogorsze­nie tol­er­ancji wysiłku wskazana jest kon­sul­tacja lekarza spec­jal­isty i ewen­tu­alna mody­fikacja leczenia oraz uzyskanie opinii specjalisty.

  • Należy wypełnić anki­etę anestezjo­log­iczną jeżeli ją Państwo otrzymali.

  • Jeżeli zaży­wają Państwo leki wpły­wa­jące na krzep­nię­cie krwi takie jak: Acard, Polopiryna, Clopi­do­grel, Tik­lopi­dyna, Xarelto, Pradaxa, Warfin, Acenoku­marol lub inne leki na rozrzedze­nie krwi proszę poin­for­mować o tym swo­jego lekarza i uzgod­nić, czy jest konieczne lub możliwe ich odstaw­ie­nie lub zmi­ana na inne.

  • Jeżeli przyj­mują państwo suple­menty diety i preparaty ziołowe należy zaprzes­tać ich przyj­mowa­nia na 2 tygod­nie przed oper­acją. Niek­tóre z nich mogą wpły­wać na krzep­nię­cie krwi.

  • Bezwzględ­nie należy skon­trolować stan uzę­bi­enia u den­tysty i jeżeli to będzie konieczne wyleczyć/​usunąć zmienione próch­niczo zęby.

  • Zaleca się przed planowym zabiegiem codzi­en­nie przez min­i­mum 30 min wykony­wać ćwiczenia fizy­czne o umi­arkowanym natęże­niu dos­tosowane do Państwa możli­wości, np. szy­bki spacer, celem poprawy kondy­cji fizycznej.

  • Paznok­cie bezwzględ­nie pozbaw­ione lakieru, tip­sów itp.

  • Zale­cane jest aby na cztery tygod­nie przed znieczu­le­niem pow­strzy­mali się Państwo od picia alko­holu i pale­nia tytoniu.

  • Nie należy zakładać w trak­cie pobytu w szpi­talu biżu­terii – szczegól­nie obrączek, pierś­cionków, bransoletek .

 2. DO SZPI­TALA NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

  • Doku­ment potwierdza­jący tożsamość z numerem PESEL.

  • Listę zaży­wanych leków i suplementów.

  • Leki przyj­mowane na stałe, należy wziąć do szpi­tala w ory­gi­nal­nych opakowaniach.

  • Przy­bory toaletowe.

  2 kom­plety czys­tej piżamy (najlepiej luźnej na tyle aby dało się pod­winąć mankiet, dającej się od góry rozpiąć na min 3 guziki). Do zabiegów gineko­log­icznych – koszula nocna.

  • Czyste ręczniki.

  • Zmi­enne obuwie/​klapki pod prysznic.

  • Opakowanie bezcukrowej gumy do żucia.

  • Wodę min­er­alną niegazowaną.

  • Dłu­gopis.

 3. PRZYJĘ­CIE DO SZPITALA:

  • W dniu przyję­cia należy zażyć leki zgod­nie z zalece­niem, popi­ja­jąc niewielką iloś­cią wody.

  • Należy zgłosić się na czczo (6 godzin nie jeść i nie pić słod­zonych zaw­ier­a­ją­cych mleko płynów) ze skierowaniem na Izbę Przyjęć szpi­tala o wyz­nac­zonej godzinie.

  • W szpi­talu leki własne należy przekazać pielęg­niarce. Nie wolno samodziel­nie zaży­wać żad­nych leków bez ustal­e­nia tego z personelem!

 4. PRZY­GO­TOWANIE OKOL­ICY OPEROWANEJ:

  Postępowanie zgod­nie z zalece­ni­ami istot­nie zmniejsza ryzyko zakaże­nia miejsca operowanego.

  • Dzień przed zabiegiem oper­a­cyjnym oraz rano w dniu zabiegu otrzy­ma­cie Państwo zalece­nie kąpieli przy uży­ciu preparatu myjącego.

  NIE wolno uży­wać włas­nych kos­me­tyków do tego celu. Pod­czas kąpieli na naw­ilżoną skórę całego ciała należy nanieść nieroz­cieńc­zony preparat i odczekać min­utę przed spłukaniem. Szczegól­nie staran­nie należy umyć okolicę pępka, pach, pach­win, krocza oraz (jeśli to możliwe) okolicę oper­owaną. Nie należy samodziel­nie usuwać owłosienia z okol­icy operowanej!

  • Jeśli nie czuje się Pan/​Pani na siłach wykonać kąpieli samodziel­nie, proszę zgłosić ten fakt pielęg­niarce, która udzieli pomocy w tej czynności.

  • Należy osuszyć skórę czystym ręcznikiem, założyć czystą piżamę/​bieliznę. Po kąpieli nie wolno uży­wać żad­nych kos­me­tyków na skórę (bal­samów, kremów, oli­wek do ciała, itp.). Nie kre­mować twarzy, nie nakładać makijażu.

  • Przed zabiegiem lekarz zaz­naczy na ciele niezmy­wal­nym fla­mas­trem okolicę planowanego zabiegu.

  • Jeśli będzie taka potrzeba zostanie usunięte owłosie­nie z tej okol­icy (nie należy robić tego na własną rękę!).

  • Okres pozostawa­nia na czczo oraz leków, które należy przyjąć dzień przed i w dniu oper­acji zostanie ustalony pod­czas kon­sul­tacji z anestezjologiem.

 5. POZOSTAŁE ZALECE­NIA:

  • W szpi­talu proszę pamię­tać o myciu rąk przed posiłkami, po wyjś­ciu z toalety, po zmi­anie wkładek higien­icznych, pam­per­sów oraz zawsze, kiedy ręce są brudne.

  • Osoby Państwa odwiedza­jące powinny również pamię­tać o myciu rąk, bezwzględ­nie jeżeli poma­gają przy wykony­wa­niu czyn­ności pielęgnacyjnych.

  • W jed­nym cza­sie zale­camy odwiedziny przez 12 osoby odwiedza­jące do jed­nego pacjenta.

  • W cza­sie 24 godzin po znieczu­le­niu nie wolno prowadzić pojazdów, obsługi­wać urządzeń mechan­icznych, spoży­wać alko­holu, palić papierosów oraz wskazane jest pow­strzy­manie się od pode­j­mowa­nia życiowo ważnych decyzji.

W PRZY­PADKU REZY­GNACJILECZENIA OPER­A­CYJNEGO PAC­JENT MA OBOW­IĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZGŁOSZENIA TEGO FAKTUSEKRE­TARIA­CIE ODDZIAŁU

Odd­ział Gineko­log­iczno – Położniczy tel: 32 611 53 20

Odd­ział Chirurgii Ura­zowo Ortope­dy­cznej tel: 32 611 53 60

Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej tel: 32 611 53 30