Zakład Diagnostyki Obrazowej

Lokaliza­cja: niski budynek
Piętro: I piętro
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik Zakładu – lek. Katarzyna Czernecka

Kon­takt do Zakładu Diag­nos­tyki Obrazowej

tel. 32 611 53 04

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Rejes­tracja na bada­nia możliwa jest od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach: 7:0014:35. Do rejes­tracji konieczne jest skierowanie.

W Zakładzie Diag­nos­tyki Obra­zowej mieszczą się Pra­cow­nia Diag­nos­tyki Obra­zowej RTG, Pra­cow­nia Tomo­grafii Kom­put­erowej oraz Pra­cow­nia USG.

Zabiegi, które możemy zaofer­ować w Pra­cowni Tomo­grafii Komputerowej:

 • TK móz­gowia
 • TK krę­gosłupa (szyjnego, pier­siowego, lędźwiowego)
 • TK klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej i mied­nicy małej
 • angioTK
 • TK kości i stawów
 • pneu­mo­colon.

Możesz zare­je­strować się:

 • oso­biś­cie

 • przez osoby trzecie

Musisz ze sobą zabrać:

 • skierowanie

 • doku­ment potwierdza­jący ubez­piecze­nie zdrowotne

 • dowód oso­bisty

Mamy bardzo krótki czas oczeki­wa­nia na ter­min! Serdecznie zapraszamy do naszej Pra­cowni Tomo­grafii Komputerowej!

O czym trzeba pamię­tać zanim wykonasz badanie TK? Poniżej zna­jdziesz kilka wskazówek.

Do tomo­grafii bez kon­trastu nie musisz się w żaden sposób przy­go­towywać. Jeżeli chodzi o badanie z kon­trastem musisz być co najm­niej 6 godzin na czczo, zabierz z sobą wynik z kreatyniny i na dwie godziny przed badaniem wypij ok. litra wody.

Do bada­nia pneu­mo­colon przy­go­tuj się pijąc 2 dni wcześniej środek przeczyszcza­jący i odga­zowu­jąc się, sto­suj dietę lekkos­trawną, a w dniu bada­nia bądź całkowicie na czczo.

Prze­ci­wwskazaniem do poda­nia kon­trastu jest uczu­le­nie na kon­trast i za wysoki poziom kreatyniny we krwi.

Prze­ci­wwskazaniem do tomo­grafi jest ciąża (o ciąży poin­for­muj rejestratorkę!).

Trans­port pac­jen­tów odbywa się we włas­nym zakresie.

Zobacz też: Cen­nik usług

Zobacz też: Cen­nik usług

Infor­ma­cja o wpły­wie dzi­ałal­ności wykonywanej