Oddział neonatologiczny

Neonatologia Pszczyna

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: II
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Ordy­na­tor Odd­zi­ału – lek. Iwona Wolicka-​Kołacz

Położna Odd­zi­ałowa – lic. Anna Piech

Kon­takt do Odd­zi­ału neonatologicznego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 25 położné/​pielęgniarki

tel. 32 611 53 20 sekre­tariat medyczny

O odd­ziale

Odd­ział neona­to­log­iczny SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE umiejs­cowiony jest na drugim pietrze wysok­iego budynku szpi­tala. Odd­ział dys­ponuje 10 miejs­cami dla noworod­ków, w tym 2 stanowiskami inten­sy­wnej ter­apii noworodka oraz 2 stanowiskami opieki ciągłej dla noworod­ków po sztucznej wentylacji.

Oddział Noworodków Szpital Pszczyna

Odd­ział zaj­muje się opieką, diag­nos­tyką i lecze­niem maluszków, które nar­o­dz­iły się w odd­ziale położniczo-​ginekologicznym szpi­tala. Na odd­ziale neona­to­log­icznym zna­j­duje się również stanowisko do lak­tacji, z którego mogą sko­rzys­tać mamy maluchów.

Jest to odd­ział o II stop­niu ref­er­en­cyjności, co oznacza, że może leczyć noworodki z małą masą ciała, urod­zone przed­w­cześnie, z niewydol­noś­cią odd­e­chową, infekc­jami, żół­taczką i innymi zaburzeni­ami okresu noworodkowego.

Na odd­ziale pracuje wyspec­jal­i­zowana kadra lekarska i pielęg­niarska. Maluchami opiekują się pedi­atrzy, neona­tolodzy, położné i pielęg­niarki neonatologiczne.

Kon­takt do Odd­zi­ału neonatologicznego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 25 pielęgniarki

tel. 32 611 53 20 sekre­tariat medyczny