ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Kierownik Zakładu diagnostyki obrazowej: lek. Janusz Ziernicki
Koordynator: Magdalena Gruszka

Kontakt:
tel. 32 611 53 04 - rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 - 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Wejście: Wejście główne Szpitala od strony ul. W. Korfantego.
Zakład diagnostyki obrazowej znajduje się na I piętrze budynku. Dla ułatwienia na podłodze została naklejona czerwona taśma prowadząca pacjentów bezpośrednio do zakładu.

W Zakładzie diag­nos­tyki obra­zowej mieszczą się:
• Pra­cow­nia diag­nos­tyki obra­zowej RTG - I. piętro
• Pra­cow­nia tomo­grafii komputerowej (TK) - I. piętro
• Pra­cow­nia USG - I. piętro
• Pra­cow­nia rezo­nansu magnetycznego (MRI) - zewnętrzny budynek modułowy (aktualnie realizujemy tylko płatne badania)

W dniu umówionego badania należy kierować się bezpośrednio do rejestracji zakładu diagnostyki obrazowej mieszczącej się na I. piętrze budynku (TK, RTG, USG) lub do zewnętrznego budynku modułowego, który znajduje się przy Izbie przyjęć Szpitala.

Przed wykonaniem badania pacjent wypełnia odpowiednie formularze (zgoda na badanie, informacja, ankieta) przekazane przez rejestratorkę medyczną.

Cenniki badań diagnostycznych oraz świadczeń wykonywanych w Szpitalu Joannitas w Pszczynie dotyczy opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz podmiotów nieposiadających umowy ze Szpitalem dostępny do pobrania w zakładce CENNIKI.

Informacje techniczne

Możesz zare­je­strować się:
• oso­biś­cie
• tele­fon­icznie
• przez osoby trzecie

Musisz ze sobą zabrać:
• skierowanie
• doku­ment potwierdza­jący ubez­piecze­nie zdrowotne
• dowód oso­bisty

Odbiór wyników:
Na wynik składa się opis badania wykonany przez lekarza radiologa oraz dokumentacja elektroniczna wydana na płycie CD/DVD.

Podczas osobistego odbioru wyników badań niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość. Uwaga! Jeśli wyniki odbiera inna osoba, musi przedstawić rejestratorce medycznej upoważnienie do odbioru.

WAŻNE!
• Krótki czas oczeki­wa­nia na ter­min badania!

Skip to content