Poradnia ortopedyczna

Start poradni ortope­dy­cznej – 19 lutego 2019 r.!

Doskonale wiemy, że potrzebne są porad­nie przyszpi­talne. Do kogo pójść, jeśli pojawia się kłopot z krę­gosłu­pem? Kto ściąg­nie gip­sowy opa­trunek? Brak w szpi­talu poradni finan­sowanej przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia powoduje, że pac­jenci są bezradni w poszuki­wa­niu pomocy. Staramy się o to, aby NFZ ogłosił konkurs na porad­nie, ponieważ wiemy, jak trudne jest funkcjonowanie szpi­tala bez poradni. W oczeki­wa­niu na ogłosze­nie NFZ-​u o konkur­sie, szpi­tal postanowił uru­chomić komer­cyjną, płatną przez pac­jen­tów, porad­nię chirurgii urazowo-​ortopedycznej. Póki co, porad­nia ma charak­ter komer­cyjny, ponieważ szpi­tal nie otrzy­mał finan­sowa­nia NFZ-​u na ten cel. Zaczy­namy dzi­ałać od 19 lutego 2019 r.!

Porad­nia czynna będzie we wtorki: 12.00 – 14.00, środy: 12.00 – 14.00, czwartki: 10.00 – 12.00, piątki: 12.00 – 14.00.

Rejes­tracja do poradni odbywa się w godz­i­nach jej pracy pod nr tel. 603289588.

Więcej infor­ma­cji na ten temat: Porad­nia ortopedyczna

Zapraszamy!

Skip to content