Zmiany w Programie szczepień

Szczepi­enia pac­jen­tów przewlekle chorych.

W związku z wieloma wąt­pli­woś­ci­ami pac­jen­tów infor­mu­jemy, że Punkt szczepień otrzy­mał Komu­nikat Min­is­terstwa Zdrowia, w którym zawarto wyty­czne doty­czące szczepień pac­jen­tów przewlekle chorych z ryzykiem ciężkiego prze­biegu Covid 19.

Zgod­nie z wyty­cznymi do grupy tej zal­iczani są pacjenci:

  1. dial­i­zowani z powodu przewlekłej niewydol­ności nerek lub
  2. z chorobą nowot­worową, u których po dniu 31 grud­nia 2019 r. prowad­zono lecze­nie chemioter­apią lub radioter­apią lub
  3. pod­dawane przewlekłej wenty­lacji mechan­icznej lub
  4. po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowad­zone jest lecze­nie immunosupresyjne.

Pac­jenci dializowani:

E-​skierowanie zostanie wys­taw­ione cen­tral­nie dla wszys­t­kich dial­i­zowanych pac­jen­tów (automaty­cznie przez CeZ na pod­stawie danych uzyskanych z NFZ, aktu­al­iza­cja listy osób z e-​skierowaniem będzie odby­wać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłos­zone wkrótce).

Skierowa­nia należy wys­tawić osobom urod­zonym po 1951 r. (starsi pac­jenci mają już wys­taw­ione skierowa­nia). w stac­jach dializ można także pac­jen­tów powyżej 69 r.ż, o ile nie mają już umówionego ter­minu szczepi­enia w punk­tach pop­u­la­cyjnych bądź nie zostali zaszczepieni.

Pac­jenci chorzy onko­log­icznie oraz po trans­plan­tacji leczeni immuno­supresyjnie (osoby dorosłe urod­zone po 1951 r.):

E-​skierowanie zostanie wys­taw­ione cen­tral­nie dla wszys­t­kich pac­jen­tów (automaty­cznie przez CeZ na pod­stawie danych uzyskanych z NFZ, aktu­al­iza­cja listy osób z e-​skierowaniem będzie odby­wać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłos­zone wkrótce).

Na skierowa­niu w polu komen­tarz będzie podana infor­ma­cja, że pac­jent jest w grupie 1b.

Pac­jenci z chorobami onko­log­icznymi, oraz pac­jenci po przeszczepach przed zapisaniem się na szczepi­e­nie powinni zapoz­nać się z wyty­cznymi, które zostaną opub­likowane 5 marca.

Więk­szość pac­jen­tów w tej grupie nie będzie potrze­bowała dodatkowych kon­sul­tacji lekars­kich i, w związku z tym, po otrzy­ma­niu skierowa­nia powinna zapisać się na szczepi­e­nie w pop­u­la­cyjnych punk­tach szczepień (lub szpi­ta­lach tymczasowych).

W określonych przy­pad­kach pac­jenci onko­log­iczni powinni odbyć kon­sul­tacje z lekarzem prowadzącym,

niek­tórzy z nich (np. potrze­bu­jący szczepi­enia w ściśle określonym ter­minie z uwagi na chemioter­apię) zostaną zaszczepi­eni w ośrod­kach onko­log­icznych (lub np. w szpi­talu węzłowym w którym są leczeni).

Pac­jenci onko­log­iczni hos­pi­tal­i­zowani zostaną zaszczepi­eni w swoich szpi­ta­lach. Szczegółowe wyty­czne (jak wspom­ni­ano wcześniej) zostaną opub­likowane 5 marca.

Ostate­cznej kwal­i­fikacji zgod­nej z ustalonymi pro­ce­du­rami w tym zakre­sie dokona lekarz w danym punkcie szczepień w dniu szczepienia.

Pac­jenci szczepi­eni w punk­tach pop­u­la­cyjnych będą się kon­tak­tować z punk­tami w celu umówienia ter­minu szczepienia.

Pac­jenci pod­dani mechan­icznej wenty­lacji płuc:

W przy­padku pac­jen­tów niemo­bil­nych zostanie wys­taw­ione zgłosze­nie za pośred­nictwem POZ do wyjaz­dowego punktu szczepień lub mobil­nego zespołu w pop­u­la­cyjnym punkcie szczepień.

W przy­padku pac­jen­tów mobil­nych pac­jenci zostaną objęci szczepi­eni­ami przez pop­u­la­cyjne punkty szczepień (włącza­jąc szpi­tale populacyjno-​węzłowe i szpi­tale tymczasowe).

E-​skierowanie zostanie wys­taw­ione cen­tral­nie dla wszys­t­kich pac­jen­tów (automaty­cznie przez CeZ na pod­stawie danych uzyskanych z NFZ, aktu­al­iza­cja listy osób z e-​skierowaniem będzie odby­wać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłos­zone wkrótce).

Brak prze­ci­wwskazań innych niż wymienione w ankiecie będą dawały możli­wość real­iza­cji szczepienia.

Wiecej infor­ma­cji zna­jdziesz na: szczepimy się – osoby przewlekle chore

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się ze stroną: szczepimy się

Skip to content