W jaki sposób skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańcow.

Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego bez wychodzenia z domu mogą sko­rzys­tać z nieod­płat­nej pomocy adwokatów i rad­ców. Wystar­czy, że zadz­wonią i umówią się na poradę prawną.

W trak­cie pan­demii porady udzielane są tele­fon­icznie. By sko­rzys­tać z nieod­płat­nej pomocy prawnej konieczna jest wcześniejsza rez­erwacja ter­minu. W tym celu wystar­czy zadz­wonić pod numer tele­fonu 32 449 23 78.

Nieod­płatna pomoc prawna oraz porad­nictwo oby­wa­tel­skie są udzielane mieszkań­com, których nie stać na prawnika. Z bezpłat­nych porad mogą sko­rzys­tać także przed­siębiorcy prowadzący jed­noosobową dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, którzy w ostat­nim roku nie zatrud­niali żad­nych pracowników.

Mieszkańcy mogą również korzys­tać z oferty jed­nos­tek nieod­płat­nego porad­nictwa. Można w nich uzyskać bezpłatne porady rodzinne, psy­cho­log­iczne i ped­a­gog­iczne oraz z zakresu pomocy społecznej, praw kon­sumen­tów, praw dziecka, praw pac­jenta, ubez­pieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego.

Porady udzielane są także w sprawie rozwiązy­wa­nia prob­lemów alko­holowych i innych uza­leżnień, prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mocy w rodzinie oraz w ramach inter­wencji kryzysowej bezro­bot­nym i osobom pokrzy­wd­zonym przestępstwem.

Orga­ni­za­torem pomocy prawnej jest powiat pszczyński. Zadanie finan­sowane jest ze środ­ków budżetu państwa.

Skip to content