Porody rodzinne w naszym szpitalu.

Zasady porodów rodzinnych.

Z ogromną przy­jem­noś­cią prag­niemy poin­for­mować, że zostały wznowione porody rodzinne w naszym szpi­talu. Bardzo się cieszymy, że w cud­zie nar­o­dzin może uczest­niczyć osoba towarzysząca przyszłej mamie. Opra­cow­ane przez nasz zespół medy­czny zasady są kom­pro­misem dają­cym możli­wość bez­piecznego prowadzenia porodu rodzinnego.

ZASADY POSTĘPOWA­NIA RODZĄCEJ ORAZ OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W TRAK­CIE PORODU RODZINNEGO:

 • przez poród rodzinny rozu­mie się obec­ność jed­nej, wybranej przez rodzącą osoby towarzyszącej;
 • osoba towarzysząca musi mieć szczepi­e­nie prze­ci­wko COVID-​19 i przed­stawić per­son­elowi medy­cznemu doku­ment potwierdza­jący szczepi­e­nie (musi minąć 14 dni od poda­nia ostat­niej dawki) lub być ozdrowieńcem, tj. prze­być zakaże­nie SARS-​CoV-​2 (przy czym nie minęło 11 – 180 dni od otrzy­ma­nia pozy­ty­wnego testu PCR potwierdza­jącego zakaże­nie COVID-​19);
 • rodząca i osoba towarzysząca wypeł­ni­ają anki­etę epi­demi­o­log­iczną na Izbie Przyjęć;
 • osoba towarzysząca przed­stawia negaty­wny test w kierunku obec­ności anty­genu Covid19 (test jest ważny do 72h od momentu pobra­nia wymazu);
 • ujemny wynik i brak objawów infekcji umożli­wia dal­szą obec­ność osoby towarzyszącej przy rodzącej;
 • przed wejś­ciem na salę porodową osoba towarzysząca dezyn­fekuje ręce i zmienia odzież na zestaw przy­go­towany przez Szpital;
 • w trak­cie porodu osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej;
 • osoba towarzysząca może pozostać z pac­jen­tką do 2 godzin po porodzie, w sali porodowej; po tym cza­sie osoba towarzysząca opuszcza salę porodową i oddział;
 • nie jest możliwy wstęp osoby towarzyszącej na odd­ział poło­gowy i patologii ciąży;
 • pac­jen­tka, u której wyko­nane zostaje cię­cie cesarskie nagłe (w prze­biegu porodu drogami natury) może wyrazić zgodę na tzw. kan­gurowanie dziecka (dzieci) przez osobę towarzyszącą do 2 godzin po porodzie;
 • po 2 godz­i­nach kan­gurowa­nia i towarzyszenia pac­jentce po cię­ciu cesarskim, osoba towarzysząca opuszcza odd­ział, chyba że lekarz nad­zoru­jący dyżur zade­cy­duje inaczej i skróci ten czas (np. w sytu­acji nagłego zagroże­nia epidemiologicznego);
 • osoby towarzyszące, które w opinii per­son­elu sali porodowej rażąco naruszą zasady reżimu san­i­tarnego ustalonego w sytu­acji pan­demii Covid-​19, zostaną wypros­zone z sali porodowej I muszą niezwłocznie opuś­cić budynek szpitala.

Powyższe zasady mogą zmieniać się wraz z sytu­acją związaną z obostrzeni­ami w pan­demii COVID-​19.

Skip to content