Zmiany w zasadach odwiedzin pacjentów.

Mody­fikacja zasad odwiedzin pacjentów.

Z uwagi na bardzo szy­bki wzrost zakażeń koron­awirusem konieczne jest wprowadze­nie pewnych ograniczeń w odwiedz­i­nach pac­jen­tów. Szpi­tal ma obow­iązek pode­j­mowa­nia wszel­kich dzi­ałań, które mają na celu zapo­b­ie­ganie rozprzestrzeni­a­niu się chorób zakaźnych, w tym wirusa SARS-​CoV-​2. Decyzja o zmi­anach w zasadach odwiedzin pac­jen­tów podyk­towana jest przede wszys­tkim dbałoś­cią i troską o bez­pieczeństwo zdrowotne pac­jen­tów i per­son­elu medycznego.

Poniżej można zapoz­nać się z zasadami odwiedzin obow­iązu­ją­cymi od 20 października br.

Możliwe są oso­biste odwiedziny w odd­zi­ałach szpi­tala oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym wyłącznie pacjentów:

a) zna­j­du­ją­cych się w stanie zagroże­nia życia lub w stanie terminalnym

b) których ocena stanu psycho-​fizycznego wskazuje na pilną konieczność bezpośred­niego kon­taktu z osobą bliską, np. przed oper­ac­jami, których wynik jest niepewny

Odwiedziny są możliwe przez osoby, które:

a) zostały zaszczepi­one prze­ci­wko COVID-​19 lub

b) prze­były zakaże­nie wirusem SARS-​CoV-​2 przy czym minęło od 11 do 180 dni od otrzy­ma­nia pozy­ty­wnego wyniku testu PCR potwierdza­jącego zakaże­nie lub

c) przed­stawią negaty­wny test w kierunku obec­ności anty­genu Covid19 (test jest ważny do 72h od momentu pobra­nia wymazu)

Z uwagi na konieczność zapewnienia opieki nad osobą niepełno­let­nią odwiedziny pac­jen­tów możliwe są wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Odwiedziny odby­wają się według następu­ją­cych zasad:

a) zgodę na odwiedziny wyraża Ordy­na­tor lub lekarz dyżurny uwzględ­ni­a­jąc stan zdrowia oraz dobro pacjenta;

b) Przy wejś­ciu do Szpi­tala osoba odwiedza­jąca ma wykony­wany pomiar tem­per­atury ciała;

c) niezwłocznie po wejś­ciu do Szpi­tala osoba odwiedza­jąca zobow­iązana jest do dokład­nego umy­cia rąk (wodą z mydłem) oraz ich dezynfekcji;

d) osoba odwiedza­jąca składa Anki­etę oceny stanu zdrowia i Oświad­cze­nie (dostępne przy portierni szpitala);

e) przed rozpoczę­ciem odwiedzin osoba odwiedza­jąca zgłasza się do dyżurki pielęg­niarskiej, gdzie następuje wery­fikacja Anki­ety oceny stanu zdrowia i Oświadczenia;

f) w odwiedz­i­nach jed­nego pac­jenta może uczest­niczyć jed­nocześnie nie więcej niż jedna osoba;

g) w sali w jed­nym cza­sie może prze­by­wać jedna osoba odwiedza­jąca, a w miarę możli­wości odwiedziny odby­wają się w wyo­dręb­nionym pomieszczeniu;

h) pod­czas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasła­ni­a­jącej usta i nos;

i) odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 15 – 30 minut;

j) zakazuje się odwiedzin przez osoby z objawami infekcji, jak również przez osoby będące w cza­sie izo­lacji lub na kwarantannie.

Skip to content