Odwiedziny i porody rodzinne w Szpitalu

Otwar­cie Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie dla odwiedza­ją­cych i nowe zasady porodów rodzinnych.

Od 1 kwiet­nia w szpi­talu zostały wznowione odwiedziny:

 1. Odwiedziny są możliwe we wszys­tkie dni tygod­nia w godz­i­nach 14:00 – 17:00.
 2. W innych godz­i­nach – w nagłych przy­pad­kach – odwiedziny są możliwe za zgodą lekarza dyżurnego.
 3. Jed­nego pac­jenta każdego dnia może odwiedzić jedna osoba przez max. 30 minut.
 4. Ze względów bez­pieczeństwa zdrowot­nego dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny odwiedzać pacjentów.
 5. Na sali chorych może prze­by­wać jeden odwiedza­jący do jed­nego pacjenta.
 6. Należy zachować środki ostrożności – maseczka, dezyn­fekcja dłoni.
 7. Apelu­jemy również o poszanowanie intym­ności pacjentów.

Aktu­al­iza­cja zasad doty­czą­cych porodu rodzinnego:

 1. Rodząca wybiera JEDNĄ osobę towarzyszącą.
 2. Zaleca się, żeby Osoba towarzysząca była zaszczepi­ona prze­ci­wko COVID-​19 (nie ma takiego obowiązku).
 3. Osoba towarzysząca z objawami infekcji nie zostanie dopuszc­zona do sali porodowej.
 4. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polece­nia od per­son­elu medycznego.
 5. Osoba towarzyszącą po wejś­ciu na blok porodowy myje i dezyn­fekuje ręce. Obow­iązuje poprawne zasła­ni­anie ust i nosa maseczką.
 6. Osoba towarzysząca może pozostać z pac­jen­tką do 2 godzin po porodzie lub cię­ciu cesarskim.
Skip to content