Druga dawka przypominająca dla pacjentów.

Punkt szczepień w Szpi­talu rozpoczyna podawanie drugiej dawki przypominającej.

Od dnia 22 lipca 2022 r. rozpocznie się pro­ces szczepień drugą dawką przy­pom­i­na­jącą u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 lat i mają wskaza­nia do szczepi­enia w związku z zaburzeni­ami odporności. Drugą dawkę przy­pom­i­na­jącą szczepi­enia mogą przyjąć osoby, które otrzy­mały pier­wszą dawkę przy­pom­i­na­jącą. Przed podaniem drugiej dawki przy­pom­i­na­jącej należy zachować odstęp co najm­niej 4.miesięcy od poda­nia pier­wszej dawki przypominającej.

Min­is­terstwo zdrowia zwraca uwagę, że w pier­wszej kole­jności szczepi­enia powinny doty­czyć osób, u których od poda­nia pier­wszej dawki przy­pom­i­na­jącej minęło więcej niż 6 miesięcy.

W drugim szczepi­e­niu przy­pom­i­na­ją­cym stosowane są wyłącznie szczepi­onki mRNA:

  • Comir­naty (Pfizer-​BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml)
  • Spike­vax (Mod­erna) w połowie dawki (50 μg – 0,25 ml)

UWAGA! Jed­nocześnie ulega skróce­niu z 5 miesięcy do 3 miesięcy doty­chczas wyma­gany min­i­malny odstęp poda­nia pier­wszej dawki przy­pom­i­na­jącej od zakończenia pod­sta­wowego schematu szczepi­enia. Nato­mi­ast przed podaniem drugiej dawki przy­pom­i­na­jącej należy zachować odstęp co najm­niej 4. miesięcy od poda­nia pier­wszej dawki przypominającej.

Na szczepi­e­nie można się zarejestrować:

  • przez całodobową infolinię Nar­o­dowego Pro­gramu Szczepień (989)
  • elek­tron­icznie poprzez e-​rejestrację lub aplikację mojeIKP
  • SMSem na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
  • skon­tak­tować się z wybranym punk­tem szczepień.

W Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie dzi­ała Punkt szczepień, w którym szczepi­one są osoby powyżej 15 roku. Zachę­camy do kon­taktu z nami i zaszczepi­enia się w naszym punkcie.

Do Punktu szczepień Szpi­tala Joan­ni­tas zare­je­strować się można od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8 do 14 pod nr tel. 669 170 280

Kon­takt do Punktu szczepień:

tel. 669 170 280

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Skip to content