Start Szkoły Rodzenia i otwarcie poradni anestezjologicznej w Szpitalu Joannitas w Pszczynie

Pier­wsze zaję­cia w Szkole Rodzenia już za nami. Rusza też porad­nia anestezjologiczna.

Ruszyła Szkoła Rodzenia Joan­ni­tas w pszczyńskiej placówce szpi­tal­nej, w której ciężarne oraz osoby im towarzyszące będą miały okazję zdobyć kom­plek­sową wiedzę m.in. z zakresu odży­wia­nia, badań, planu porodu, opieki nad noworod­kiem czy lak­tacji. 7 wrześ­nia otwarta zostanie także porad­nia anestezjo­log­iczna, gdzie pac­jenci oczeku­jący na planowe zabiegi oper­a­cyjne w Szpi­talu Joan­ni­tas będą mogli odbyć kon­sul­tację doty­czącą wyboru odpowied­niego dla nich typu znieczu­le­nia oraz opieki pooperacyjnej.

1 wrześ­nia o godzinie 16.30 ofic­jal­nie rozpoczęło się pier­wsze spotkanie w ramach Szkoły Rodzenia Joan­ni­tas. Uczest­ników przy­witała pani Bar­bara Ban­doła – Starosta Pszczyńska oraz Dyrek­tor Szpi­tala, pani dr Katarzyna Micha­lik. Na przyszłych rodz­iców czekały upominki w postaci sym­bol­icznych tyt z niemowlę­cymi body, grze­chotkami i słody­czami od Powiatu Pszczyńskiego oraz ufun­dowane przez Panią Dyrek­tor książeczki z „wierszykami-​masażykiami” wspo­ma­ga­ją­cymi rozwój dziecka, a także pogłębi­a­ją­cymi więź uczu­ciową z rodzicem.

W Polsce coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią cieszą się porody rodzinne, jed­nak osoby towarzyszące, a także same przyszłe mamy, często nie wiedzą, jak praw­idłowo przy­go­tować się do tak ważnego wydarzenia jakim jest przyjś­cie dziecka na świat.

„Odpowiada­jąc na potrzeby naszych pac­jen­tek otworzyliśmy Szkołę Rodzenia Joan­ni­tas, w której pomagamy przyszłym rodz­i­com przy­go­tować się do nowej roli. Zdobytą wiedzę i umiejęt­ności będą mogli wyko­rzys­tać w cza­sie trwa­nia ciąży, pod­czas porodu, a także w pier­wszych miesią­cach życia dziecka” – mówi Katarzyna Sieprawska, położna i koor­dy­na­tor Szkoły Rodzenia Joannitas.

Pro­gram zajęć

Zaję­cia obe­j­mują zarówno część teo­re­ty­czną, pod­czas której kur­sanci zdobędą niezbędną wiedzę jak i część prak­ty­czną, w której, wykonu­jąc pod okiem spec­jal­istów serię ćwiczeń, będą mieli okazję trenować nabyte umiejęt­ności. Zaję­cia prowad­zone są w małych, kam­er­al­nych gru­pach, po pięć Pań, z których każda może przyprowadzić osobę towarzyszącą.

Szkole­nie podzielone jest na 8 zasad­niczych części:

 1. Ciąża i przy­go­towanie do porodu.
 2. Poród część pierwsza.
 3. Poród część druga.
 4. Cię­cie cesarskie.
 5. Połóg.
 6. Noworodek część I.
 7. Noworodek część II.
 8. Lak­tacja.

Wyk­wal­i­fikowana kadra medyczna

Zaję­cia prowad­zone są przez doświad­c­zony per­sonel medy­czny. Na różnych eta­pach uczest­nicy spotkają się z położnymi, fizjoter­apeutą urogineko­log­icznym, ginekolo­giem, psy­cholo­giem oraz neona­tolo­giem. Dodatkowo każda przyszła mama ma możli­wość sko­rzys­ta­nia z indy­wid­u­al­nej kon­sul­tacji ze specjalistami.

Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć na stronie Szpi­tala w zakładce Szkoła Rodzenia.

Otwar­cie poradni anestezjologicznej

Wizja pobytu w szpi­talu bądź nad­chodzącego zabiegu, także cesarskiego cię­cia, może budzić poczu­cie niepokoju lub nawet stra­chu. Aby uspokoić pac­jen­tów, porad­nia anestezjo­log­iczna w każdą środę w godz­i­nach 9.00−14.00 ofer­uje kon­sul­tację z lekarzem spec­jal­istą, który dokład­nie objaśni pro­ce­dury anestezjo­log­iczne oraz indy­wid­u­al­nie dobierze rodzaj znieczu­le­nia do zabiegu.

„Wiz­yta w poradni anestezjo­log­icznej przez­nac­zona jest dla pac­jen­tów, którzy oczekują na planowy zabieg oper­a­cyjny w naszym Szpi­talu. Po zapoz­na­niu się z wynikami badań, his­torią chorób pac­jenta, przyj­mowanymi lekami możemy zaplanować typ znieczu­le­nia tak, aby zmin­i­mal­i­zować ryzyko powikłań i uniknąć dyskwal­i­fikacji z zabiegu pod­czas hos­pi­tal­iza­cji. Wiz­yta to czas na spoko­jną roz­mowę i wyjaśnie­nie kwestii budzą­cych niepokój pac­jenta. Liczymy, że dzięki wiz­y­tom w poradni anestezjo­log­icznej pac­jenci z więk­szym kom­fortem psy­chicznym rozpoczną hos­pi­tal­iza­cję, będą lep­iej przy­go­towani na pobyt w szpi­talu, a infor­ma­cje przekazane w zaciszu gabi­netu lekarskiego, bez stresu towarzyszącego dodatkowo pod­czas pobytu na odd­ziale, będą bardziej zrozu­mi­ałe” – mówi dr Anna Gumola-​Kolny, spec­jal­ista w dziedzinie anestezjologii i inten­sy­wnej terapii.

Jak przy­go­tować się do wiz­yty w poradni anestezjologicznej?

Porad­nia przy­go­towała zalece­nia dla Pac­jen­tów, którzy udają się na zaplanowaną wiz­ytę do poradni:

 • nie trzeba być na czczo,
 • w dniu wiz­yty w poradni pac­jent nor­mal­nie zażywa leki,
 • należy zabrać ze sobą całą doku­men­tację medy­czną (wyp­isy, wyniki, opisy badań obra­zowych, UKG, EKG i wyniki badań),
 • pac­jenci będący pod opieką poradni spec­jal­isty­cznych proszeni są o dostar­cze­nie infor­ma­cjo o stanie zdrowia od właś­ci­wego spec­jal­isty, ale nie jest to niezbędne, jeśli stan zdrowia jest stabilny,
 • należy dostar­czyć listę zaży­wanych leków (z dawkowaniem),
 • pac­jenci chorzy na cukrzycę są proszeni o wyko­nanie bada­nia na hemo­glo­binę glikowaną HbA1C,
 • pac­jenci leczący się na chorobę tar­czycy są proszeni o kon­trolę TSH, o ile nie było kon­troli w ostat­nim roku.

Na stronie Szpi­tala Joan­ni­tas zna­j­dują się infor­ma­cje o tym, jak przy­go­tować się do zabiegu, o rodza­jach znieczu­le­nia oraz anki­eta anestezjo­log­iczna do druku. Przed wiz­ytą w poradni należy wypełnić anki­etę i zapoz­nać się z infor­ma­c­jami o znieczuleniu.

Ciepłe i serdeczne zdję­cia z otwar­cia Szkoły Rodzenia Joan­ni­tas można zobaczyć tutaj: Gale­ria Szkoły Rodzenia Joannitas

Skip to content