Zakątek Terapeutyczny dla podopiecznych ZPO

Pszczyński Budżet Oby­wa­tel­ski na 2023 r.

Mal­own­icze ale­jki, ogródek z ziołami, budki lęgowe i altana. Oto Zakątek Ter­apeu­ty­czny dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego w Pszczyńskim Budże­cie Oby­wa­tel­skim. To jedno z wielu dzi­ałań Szpi­tala Joan­ni­tas na rzecz starszych Pacjentów.

W tegorocznej edy­cji Pszczyńskiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego warto postawić na tych, którzy nigdy o nic nie proszą – pszczyńs­kich seniorów. Wśród pro­jek­tów, na które można głosować, znalazła się propozy­cja utworzenia spec­jal­nego Zakątka Ter­apeu­ty­cznego dla starszych podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego oraz wszys­t­kich pac­jen­tów Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie. Osoby przewlekle chore i z niepełnosprawnoś­ci­ami będą mogły sko­rzys­tać z ter­apeu­ty­cznych i relak­sacyjnych właś­ci­wości Zakątka, który ma pow­stać w przyszpi­tal­nym parku. W planach jest m.in.: wybu­dowanie altany, zain­stalowanie ławeczek, stołu do gry w szachy, budek lęgowych dla ptaków czy ogródka do samodziel­nej uprawy ziół przez podopiecznych. Wszys­tko w pobudza­ją­cym zmysły otocze­niu przy­rody, pełnym kolorowych i pach­ną­cych kwiatów, krzewów i drzew.

Wielokrot­nie udowod­niono, że bliski kon­takt z przy­rodą i obcow­anie z naturą ma pozy­ty­wny wpływ na pro­ces leczenia i rekon­wales­cencji, popraw­ia­jąc nas­trój i samopoczu­cie – szczegól­nie u osób starszych. To właśnie dla nich pow­stał pro­jekt pod nazwą „Zakątek Ter­apeu­ty­czny przy Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie”, będący odpowiedzią na potrzeby pac­jen­tów placówki i podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego – seniorów, którzy często nie potrafią samodziel­nie funkcjonować, a bliski kon­takt z przy­rodą ma dla nich nieoce­nioną wartość terapeutyczną.

–Pro­jekt pow­stał z myślą o wszys­t­kich pac­jen­tach, a w szczegól­ności o pszczyńs­kich senio­rach, którzy uwiel­bi­ają w cieple­jsze dni prze­by­wać na ter­e­nach zielonych naszego szpi­tala, gdzie pra­cown­icy ZPO prowadzą z nimi liczne zaję­cia i akty­wności. Aby móc w pełni korzys­tać z uroków zielonej okol­icy, chcemy stworzyć dla nich wyjątkową przestrzeń. Przestrzeń, w której wszyscy podopieczni będą mogli odetch­nąć i relak­sować się w przy­jem­nym otocze­niu pszczyńskiej przy­rody. Ten pro­jekt to szansa, aby pokazać swoją troskę o najs­tarszych mieszkańców naszego powiatu, którymi wszyscy sami kiedyś będziemy. Serdecznie zachę­cam do głosowa­nia na stronie Pszczyńskiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego – mówi dr Katarzyna Micha­lik, prezes Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

Wzrusza­jące potrzeby starszych osób

Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy Szpi­tala Joan­ni­tas to wyjątkowe miejsce na mapie Pszczyny. To właśnie tu przewlekle chorzy seniorzy, często niepo­trafiący samodziel­nie funkcjonować zna­j­dują pomoc. Będąc pod opieką najlep­szych spec­jal­istów: pielęg­niarek, opiekunek, ter­apeutów, reha­bil­i­tan­tów, lekarzy oraz innych osób i spec­jal­istów, starsze osoby mają zapewnione odpowied­nie lecze­nie, reha­bil­i­tację czy ter­apię zaję­ciową odpowied­nio dos­tosowaną do indy­wid­u­al­nych potrzeb. Podopieczni doce­ni­ają liczne inic­jatywy, orga­ni­zowane przez samych pra­cown­ików ZPO – często poza godz­i­nami pracy. Zaan­gażowana kadra Zakładu dba także o kom­fort psy­chiczny seniorów, orga­nizu­jąc dla nich wiele okolicznoś­ciowych wydarzeń, takich jak urodziny, Walen­tynki, Dzień Babci i Dzi­adka, Wig­ilia (w trak­cie której seniorzy wspól­nie śpiewają kolędy, ubie­gają choinkę, dostają upominki), czy Mikoła­jki, przed którymi starsi i cza­sami zagu­bi­eni pac­jenci piszą listy do św. Mikołaja.

Czego mogą chcieć od Mikołaja seniorzy? Ich życzenia w zeszłorocznym liś­cie były niezwykle skromne i poruszające:_ „ciepłe skar­pety, piżamy, małe poduszki do przy­tu­la­nia, miękkie słody­cze czy plas­tikowe pudełka na rzeczy osobiste„_, to tylko część z tych, jak niek­tórzy mogą pomyśleć, proza­icznych potrzeb, które Mikołaj speł­nia. W tym roku, do listy życzeń dopiszą jedną, wyjątkowo ważną dla nich rzecz: Zakątek Ter­apeu­ty­czny przy szpitalu.

Zakątek miejscem relaksu i ter­apii dla seniorów

Zakątek Ter­apeu­ty­czny, czyli ogród sen­so­ryczny to miejsce zapro­jek­towane w taki sposób, aby w jak najlep­szy sposób odd­zi­ały­wać na wszys­tkie zmysły pac­jen­tów: wzroku, słuchu, dotyku i powonienia. Na niezagospo­darowanych dotąd ter­e­nach zielonych Szpi­tala Joan­ni­tas pow­stanie atrak­cyjna przestrzeń z ale­jkami, ławkami, kolorową altaną, stołem do gry w szachy czy fontanną, które poz­wolą relak­sować się w ciepłe dni. Całość dopełnią różnorodne rośliny, takie jak kwiaty, krzewy, trzciny, wysokie trawy czy zioła, których sze­lest i zapach będą wzbudzać per­cepcję na bodźce o każdej porze roku.

Co ciekawe, Zakątek będzie wyposażony także w spec­jalny sys­tem gro­madzenia wody deszc­zowej do podle­wa­nia roślin, co obniży koszty utrzy­ma­nia ogrodu i pozy­ty­wnie wpłynie na środowisko, a do zasi­la­nia fontanny i oświ­etle­nia ogrodu użyte zostaną pan­ele słoneczne.

Wystar­czy kliknąć, by pomóc seniorom wal­czą­cym o zdrowie

Pomóżmy pszczyńskim seniorom i podopiecznym Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie i zagło­su­jmy w Pszczyńskim Budże­cie Oby­wa­tel­skim na pro­jekt lokalny „Zakątek Ter­apeu­ty­czny Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie”.

Jak można zagłosować?

Wystar­czy wejść na stronę Pszczyńskiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego budzet​.pszczyna​.pl/​o​d​d​a​j​-glos i w kat­e­gorii „Pro­jekty lokalne” wybrać pro­jekt Nr 1 – „Zakątek Ter­apeu­ty­czny…”. Aby zagłosować, należy podać swoje dane, które potwierdzą, że jesteśmy mieszkańcem Pszczyny – i już! Uwaga – każdy mieszkaniec może głosować tylko raz. Zachę­camy do zaprasza­nia swoich blis­kich i zna­jomych do głosowa­nia na pro­jekt „Zakątka!”

Skip to content