Środki dezynfekcyjne dla szpitala

2 lata temu
podziękowania za środki dezynfekcyjne

Pomoc w cza­sie epidemii

Z pewnoś­cią nie trzeba nikomu przy­pom­i­nać, że sytu­acja szpi­tali i per­son­elu medy­cznego w okre­sie epi­demii jest bardzo trudna. Cechą charak­terysty­czną każdej epi­demii jest łat­wość przenoszenia czyn­ników choro­bot­wór­czych na drugą osobę. Niesie to z sobą szczególne kon­sek­wencje dla per­son­elu medy­cznego, ale także dla insty­tucji, które zaj­mują się lecze­niem, jak np. szpi­tal. W pier­wszej kole­jności oznacza to, że szpi­tal musi poświę­cić znacznie więcej energii na dezyn­fekowanie powierzchni, z którymi mógłby mieć kon­takt pato­gen oraz tworzyć takie warunki pracy per­son­elowi medy­cznemu, żeby był on maksy­mal­nie chro­niony. W nat­u­ralny sposób pociąga to za sobą kon­sek­wencje na rynku pro­duk­tów medy­cznych, który ksz­tał­towany jest według zasad podaży i popytu, w sposób charak­terysty­czny dla gospo­darki wol­no­rynkowej. To powoduje nagły skok cen pożą­danych pro­duk­tów. Krótko mówiąc, dla szpi­tala oznacza to, że ponosi on nieby­wałe koszty na odkażanie powierzchni lub na ele­menty odzieży o charak­terze ochron­nym. W takiej sytu­acji szczegól­nie cenne dla szpi­tala stają się środki dezyn­fek­cyjne oraz maseczki z odpowied­nimi fil­trami. W ostat­nim cza­sie od AMS BHP PACK SYS­TEM Izabeli Kuback­iej, Marcina Żymańczyka z Piasku oraz SAFETY FIRST Bogusława Paster­naka otrzy­mal­iśmy bardzo duże wspar­cie w tym zakre­sie. W szczegól­ności płyny do dezyn­fekcji będą nam bardzo pomocne w utrzy­ma­niu steryl­nych warunków w szpi­talu. Wys­tosowu­jąc apel o pomoc, nie spodziewal­iśmy się tak wspani­ałego pospo­litego ruszenia. Otrzy­mu­jemy wiele darów, za które jesteśmy ogrom­nie wdz­ięczni. Każdy z darów ma dla nas dużą wartość, a wszys­tkie razem budują wspól­notę i poczu­cie odpowiedzial­ności. Niek­tóre z nich w szczególny sposób poma­gają nam wal­czyć ze stanem, w którym się znaleźliśmy. Bardzo dziękujemy!