Można już składać wnioski do DDOM!

2 lata temu
szpital Pszczyna i jesienne drzewa w negliżu

Chcesz sko­rzys­tać ze wspar­cia DDOM? Złóż wniosek!

Możliwe jest już składanie doku­men­tacji przez osoby, które będą korzys­tać ze wspar­cia Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej. Są one pod­stawą do przeprowadzenia całego pro­cesu rekru­ta­cyjnego. Doku­menty można składać:

a) oso­biś­cie w kance­larii Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie – IX Piętro

b) lis­townie w kop­er­cie z dopiskiem „DDOM

c) drogą elek­tron­iczną e– mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Szczegóły poniżej:

Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny DDOM Pszczyna 11 09 2020 sig

Zał 1 Skierowanie do DDom

Zał 2 Karta oceny stanu klin­icznego wg skali Barthel

Zał 3 Deklaracja uczest­nictwa w projekcie

Zał 3a Oświad­cze­nie uczest­nika pro­jektu dane osobowe

Zał 3b Oswiad­cze­nie o braku wyłączenia

Zał 4 Zobowiazanie rodziny transport

Zał 5 Zobow­iązanie uczest­nictwa Opiekuna w dzi­ała­ni­ach edukacyjnych

Zał 6 Oświad­cze­nie o rezy­gnacji udzi­ału w projekcie