Bezpieczni w czasie epidemii.

NFZ przy­go­tował cykl filmów edukacyjnych.

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia przy­go­tował cykl filmów eduka­cyjnych o tytule „Bez­pieczni w cza­sie epi­demii”. Filmy mają pod­powiadać jak bez­piecznie żyć w cza­sie COVID-​19.

Od kilku miesięcy musimy sobie radzić z nową rzeczy­wis­toś­cią, która stawia przez nami wyzwa­nia, jakich wcześniej nie trzeba było pode­j­mować. Na nowo defin­iowana jest higiena. Wprowad­zone zostały zasady bez­pieczeństwa w miejs­cach pub­licznych. W zwykłą codzi­en­ność wkraczają poję­cia, które dotąd funkcjonowały w obrę­bie medy­cyny i ochrony zdrowia: dezyn­fekcja, tech­nika mycia rąk, praw­idłowe zakładanie i ścią­ganie maseczek lub rękaw­iczek. Dezyn­feku­jemy otocze­nie w wymi­arze o wiele więk­szym niż rok temu. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak długo będziemy żyć w takiej rzeczy­wis­tości. Często czu­jemy się zagu­bi­eni i niepewni. Czu­jemy jed­nak, że potrzebna jest świadoma wza­jemna troska.

W odnalezie­niu się w tej niełatwej rzeczy­wis­tości poma­gają zaproszeni do współpracy przy tworze­niu 10 filmów eksperci, którzy udzielają odpowiedzi na najbardziej nur­tu­jące pac­jen­tów pyta­nia. Każdy z 10 odcinków doty­czy właś­ci­wych zachowań w różnych obszarach codzi­en­nego życia w dobie pandemii.

Tem­aty kole­jnych odcinków:

  1. Wiedza oparta na faktach
  2. Higiena i bezpieczeństwo
  3. Jak korzys­tać z pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej (POZ)?
  4. Jak korzys­tać z opieki ambu­la­to­ryjnej (AOS)?
  5. Jak korzys­tać z opieki szpitalnej?
  6. W zdrowym ciele zdrowy duch!
  7. Żywie­nie ma znaczenie!
  8. Podróże bez ryzyka
  9. Praca w nowej rzeczywistości
  10. Nasza odpowiedzial­ność

Wszys­tkie filmy będzie można obe­jrzeć na kanale:

Akademia NFZ na por­talu Youtube

Skip to content