Potrzebne osocze ozdrowieńców!

2 lata temu
osocze ozdrowieńców może pomóc

Osocze ozdrowieńców pomaga ciężko chorym na COVID-​19!

Liczba osób zakażonych wirusem SARS-​CoV-​2 stale rośnie. Część z osób zakażonych prze­chodzi COVID-​19 z ciężkimi, zagraża­ją­cymi życiu objawami zakaże­nia. Bardzo pomocne w tej trud­nej walce jest ter­apia osoczem od ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakaże­nie wirusem bezobjawowo.

Chcesz pomóc osobom, które zachorowały? Oddaj osocze!

Kto może oddać osocze?

Ozdrowieńcy, którzy prze­chorowali SARS-​CoV-​2 i chcą oddać osocze, muszą spełnić takie same wyma­gania, co Dawcy Krwi!

Pon­adto osoby takie muszą speł­niać dodatkowe kryteria:

• po prze­chorowa­niu COVID-​19 minęło co najm­niej 14 dni od wyniku pow­tarzal­nie ujem­nego testu NAT (wymaz z nosog­a­rdzieli) lub

• (jeśli bada­nia NAT nie były wyko­nane) po zakaże­niu SARS-​CoV-​2 minęło co najm­niej 28 dni od ustąpi­enia objawów albo zakończenia izo­lacji lub

• (jeśli nie było rozpoz­nane zakaże­nie SARS-​CoV-​2) po stwierdze­niu obec­ności prze­ci­w­ciał anty-​SARS-​CoV-​2 i braku objawów COVID-​19 upłynęło co najm­niej 14 dni od dodat­niego wyniku na obec­ność przeciwciał;

• wiek 1860 lat; waga ciała min. 50 kg;

• osocza nie mogą oddać osoby po prze­toczeni­ach krwi i kobi­ety, które były w ciąży, jeśli stwierd­zono u nich obec­ność allo­prze­ci­w­ciał do anty­genów HLA

Skon­tak­tuj się tele­fon­icznie z Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznicztwa:

Region­alne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa w Katow­icach tel: 726 227 229 lub 32 2087419

Region­alne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa w Raci­borzu tel: (32) 418 15 92

Terenowy Odd­ział w Ryb­niku tel: (32) 422 41 33

Terenowy Odd­ział w Wodzisławiu Śląskim tel: (32) 746 74 71

Terenowy Odd­ział w Jastrzębiu-​Zdroju tel: (32) 440 25 50

W cza­sie roz­mowy tele­fon­icznej pra­cownik RCKiK oceni brak prze­ci­wwskazań do odd­a­nia osocza i ustalony zostanie naj­do­god­niejszy ter­min oraz miejsce jego pobrania.

Po pier­wszym pobra­niu, oznac­zone będzie miano prze­ci­w­ciał. Jeśli będzie wystar­cza­jące, osocze można oddać 6-​krotnie w tygod­niowych odstę­pach czasu.

Osocze pobiera się poprzez plaz­mafer­ezę. Zabieg trwa ok. 30min.

DAWCY KRWI

Jeżeli:

• jesteś osobą pełno­let­nią, a nie przekroczyłeś 60-​tego roku życia

• czu­jesz się zdrowy

• ważysz nie mniej niż 50 kg

• prag­niesz pomóc drugiemu człowiekowi

• nie wys­tąpiły u Ciebie przy­czyny powodu­jące dyskwal­i­fikację cza­sową lub stałą ( przy­czyny dyskwal­i­fikacji cza­sowej i stałej – patrz niżej)

To:

• zjedz lekki, niskotłuszc­zowy posiłek

• wypij ok. 1 litra wody

• zabierz doku­ment ze zdję­ciem i numerem PESEL, pozwala­ją­cym na stwierdze­nie tożsamości

• zgłoś się do Rejes­tracji w RCKiK

Pamię­taj!

Nie narażaj na ryzyko zakaże­nia groźnymi czyn­nikami zakaźnymi pac­jen­tów lec­zonych krwią, jeżeli przez ryzykowne zachowa­nia sam/​a naraz­iłeś się na to niebezpieczeństwo.

Odd­ana przez Ciebie krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy jesteś zakażony/​a wirusem HIV, wirusem zapale­nia watroby typu B (HBV), wirusem zapale­nia wątroby typu C (HCV) lub krętkiem bla­dym (wywołu­ją­cym kiłę). Jeżeli test wypad­nie dodat­nio, krew nie zostanie wydana do lecznictwa. Jed­nak pomiędzy momentem zakaże­nia a możli­woś­cią wykrycia tego drogą badań lab­o­ra­to­ryjnych upływa pewien czas zwany okienkiem diag­nos­ty­cznym; krew pobrana w tym okre­sie może być źródłem zakaże­nia, cho­ciaż testy lab­o­ra­to­ryjne są jeszcze ujemne.

Nie odd­awaj krwi, jeżeli przez ryzykowne zachowa­nia naraziłeś/​aś się na niebez­pieczeństwo (ryzykowne zachowa­nia – patrz Dyskwal­i­fikacja czasowa)

Dyskwal­i­fikacja czasowa

 1. Zaży­wanie aspiryny lub innych leków z kwasem acety­los­al­i­cy­lowym – 5 dni od ostat­niego zażycia

 2. Szczepi­enia – czas uza­leżniony od rodzaju pod­jętej szczepi­onki (szczepi­onka WZW typ B – 7 dni; szczepi­onka WZW typ A, – 48 godzin (jeżeli nie było ekspozy­cji na zakażenie)

 3. 7 dni po usunię­ciu zęba, lecze­niu kanałowym, 24 godziny po lecze­niu zęba, wypełnie­niu oraz wiz­y­cie u higien­istki stomatologicznej

 4. Grypa, infekcje gry­popodobne, gorączka powyżej 38 stopni C, zaży­wanie anty­bio­tyku – 2 tygod­nie od zakończenia leczenia

 5. Pobyt w kra­jach, w których ist­nieje możli­wość zakaże­nia wirusem Zachod­niego Nilu – 28 dni

 6. Po wyko­na­niu tat­u­ażu, kol­czykowa­nia – 4 miesiące dyskwalifikacji

 7. Zabieg oper­a­cyjny, badanie endoskopowe, gas­troskopia, endoskopia, artroskopia – dyskwal­i­fikacja na okres 6 miesięcy

 8. Pobyt w zakładzie karnym, domu popraw­czym, aresz­cie – 6 miesięcy po opuszczeniu

 9. Okres odczu­la­nia w alergii

 10. Pobyt w kra­jach o wysok­iej zachorowal­ności na AIDS6 miesięcy od powrotu

 11. 6 miesięcy po prze­tocze­niu krwi i jej składników.

 12. Bliski kon­takt (zwłaszcza w warunk­ach domowych) z chorym na WZW typ B dyskwal­i­fikuje na okres 6 miesięcy.

 13. Pobyt w kra­jach, w których ist­nieje ryzyko zaraże­nia malarią – 12 miesięcy

 14. Leki – w zależności od rodzaju leku i schorzenia.

 15. Okres miesiączki i 3 dni po zakończeniu

 16. Ryzykowne zachowa­nia – kon­takty sek­su­alne z osobami z grup ryzyka

Ryzyko stwarzają:

 1. wcześniej lub aktu­al­nie stosowane narko­tyki w postaci zastrzyków.

 2. kon­takty sek­su­alne z osobami sto­su­ją­cymi narko­tyki w postaci zastrzyków.

 3. kon­takty sek­su­alne z wieloma partnerkami/​partnerami.

 4. kon­takty sek­su­alne z partnerem/​partnerką, których znasz od niedawna.

 5. kon­takty sek­su­alne w celu zarobkowym.

 6. kon­takty sek­su­alne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żół­taczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

 7. naduży­wanie alko­holu, stosowanie sub­stancji psychoaktywnych.

Na stałe dyskwalifikują:

 1. Choroby zakaźné:

  • żół­taczka zakaźna (WZW B, WZW C ), a także prze­by­cie w przeszłości żół­taczki o nie­jas­nej przyczynie,HTLV,

  • malaria, babeszjoza, leisz­man­ioza, gorączka Cha­gasa (Try­panosoma cruzi),ozena, promienica, tularemia,Kala Azar (leisz­man­ioza trzewna),przewlekła postać gorączki Q, kiła.

  • Gąbcza­ste zwyrod­nie­nie mózgu – TSE (np. Choroba Creutzfelda-​Jakoba)

 2. Doraźné choroby:

  • układu krąże­nia, np.: wady serca, niewydol­ność krąże­nia, choroba wień­cowa, znacznego stop­nia miażdżyca, stan po zawale mięś­nia ser­cowego, zaburzenia rytmu serca)

  • układu ner­wowego np. padaczka, choroby psychiczne

  • układu pokarmowego

  • układu odd­e­chowego, np. astma

  • układu moczowo-​płciowego i nerek

  • układu immunologicznego

  • układu endokryn­nego, np.: cukrzyca, choroby tar­czycy choroby metaboliczne

  • choroby krwi i układu krwiotwórczego

  • choroby skóry np. łuszczyca, sclerodermia

  • choroby układ­owe np. kolagenozy

  • nowot­wory złośliwe,

 3. Alko­holizm i lekomania

 4. Nosi­cielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS),

 5. Prze­by­cie przeszczepu rogówki, opony twardej, lecze­nie preparatami uzyskanymi z ludz­kich przysadek (hor­monem wzrostu), lecze­nie bezpłod­ności w lat­ach 19651985 zas­trzykami hormonów,

 6. Prze­by­wanie o okre­sie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-​cy lub dłużej w Wielkiej Bry­tanii, Francji, Irlandii, trans­fuzje krwi lub jej skład­ników wyko­nane na tere­nie Wielkiej Bry­tanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.,

 7. Zaburzenia psy­chiczne i zaburzenia zachowa­nia spowodowane uży­waniem sub­stancji psychotropowych,

 8. Każdy przy­padek stosowa­nia domięśniowo lub dożyl­nie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.