Potrzebne wsparcie dla Szpitala!

Apel o pomoc!

PROSIMY O POMOC OSOBISTĄ!

W związku z przy­go­towaniem szpi­tala na zaostrze­nie epi­demii poszuku­jemy wolon­tar­iuszy do dwóch obszarów wsparcia.

TECH­NIKA – osoby posi­ada­jące jakiekol­wiek umiejęt­ności tech­niczne, które mogłyby pomóc w pra­cach remontowo-​porządkowych w przestrzeni­ach szpi­tal­nych bez kon­taktu z chorymi i per­son­elem medy­cznym, pod opieką pra­cown­ików Dzi­ału Tech­nicznego. Pomoc tech­niczna potrzebna od zaraz. Zgłoszenia przyj­mu­jemy tele­fon­icznie w kance­larii szpi­tal­nej pod numerem 32 214 83 00

OPIEKA – osoby chętne do pomocy opiekuńczej nad pac­jen­tami po okiem per­son­elu medy­cznego. Pomoc możliwa po bada­ni­ach epi­demicznych i przeszkole­niu. Deklaracje pomocy przyj­mu­jemy tele­fon­icznie w kance­larii szpi­tal­nej pod nr 32 214 83 00

PROSIMY O POMOC FINANSOWĄ!

W związku z przy­go­towaniem szpi­tala na zaostrze­nie epi­demii prosimy o wspar­cie finan­sowe przez­nac­zone na remonty, oraz zakupy urządzeń, środ­ków ochrony oso­bis­tej, środ­ków dezyn­fek­cyjnych. Pieniądze można przekazy­wać na konto bankowe:

36 1020 2528 0000 0502 0505 0150

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 – 200 Pszczyna

Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów!

Skip to content