Rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej

rok temu
szpital Pszczyna i jesienne drzewa w negliżu

Od 18 sty­cz­nia rusza DDOM – zapisz się już dziś!

Pszczyński Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej (DDOM) rozpoczął rekru­tację do placówki zna­j­du­jącej się w budynku Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie przy ul. dr. Witolda Antesa 11 w Pszczynie.

Uru­chomie­nie pier­wszej grupy (w ścisłym reżimie san­i­tarnym) planuje się na 18.01.2021r.

Doku­menty rekru­ta­cyjne do pro­jektu przyj­mowane są w sposób ciągły.

Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym.

Czas trwa­nia pobytu w DDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i będzie wynosił od 30 do 120 dni roboczych.

Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny.

Zasady obję­cia opieką oraz doku­menty rekru­ta­cyjne można znaleźć na stronie Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie w zakładce:

DDOM

Doku­menty można składać:

a) oso­biś­cie w kance­larii Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie – IX Piętro

b) lis­townie w kop­er­cie z dopiskiem „DDOM

c) drogą elek­tron­iczną e– mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Szczegóły poniżej:

Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny DDOM Pszczyna 11 09 2020 sig

Zał 1 Skierowanie do DDom

Zał 2 Karta oceny stanu klin­icznego wg skali Barthel

Zał 3 Deklaracja uczest­nictwa w projekcie

Zał 3a Oświad­cze­nie uczest­nika pro­jektu dane osobowe

Zał 3b Oswiad­cze­nie o braku wyłączenia

Zał 4 Zobowiazanie rodziny transport

Zał 5 Zobow­iązanie uczest­nictwa Opiekuna w dzi­ała­ni­ach edukacyjnych

Zał 6 Oświad­cze­nie o rezy­gnacji udzi­ału w projekcie

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w projekcie.

Więcej infor­ma­cji pod numerem tel: 032 214 83 00 wew. 216 (od poniedzi­ałku do piątku, godz. 9.0011.00) lub pod adresem e-​mail: ddom@szpital.pszczyna.pl