Pierwszy dzień w punkcie szczepień.

2 lata temu
tlo fb szczepimy

Za nami pier­wsze szczepi­enia prze­ci­wko COVID-​19.

26 sty­cz­nia rozpoczęliśmy w punkcie szczepień Szpi­tala pier­wsze szczepi­enia prze­ci­wko COVID-​19. Zostało zaszczepi­onych 12 osób. W ciągu tygod­nia będziemy mogli przyjąć w punkcie 30 pac­jen­tów. Taką ilość dawek przez­nac­zono do naszego szpi­tala. Od 15 sty­cz­nia w naszym punkcie zare­je­strowano niemal 300 pac­jen­tów. Grafik szczepień wypełniony jest do 31 marca i nie ma możli­wości wprowadza­nia danych na dal­sze ter­miny. Pac­jenci, którym do tego dnia nie ustalono ter­minu wpisani zostali na listę rez­er­wową. W chwili obec­nej na liś­cie rez­er­wowej wpisanych jest ok. 400 pac­jen­tów i liczba ta stale wzrasta. W ubiegłym tygod­niu, w ciągu jed­nego dnia do punktu usiłowało się dodz­wonić ok. 500 osób. Nasi pra­cown­icy zawsze starają się odd­z­wonić na numery wyświ­et­lane przy nieode­branych połączeniach.

Przed przyjś­ciem do punktu szczepień pac­jenci proszeni są o wypełnie­nie odpowied­niej anki­ety, w której zawarte są m.in. infor­ma­cje o ewen­tu­al­nym kon­tak­cie z osobą zakażoną wirusem SARS-​CoV-​2, o stanie zdrowia, prze­by­tych chorobach, bądź wys­tępu­ją­cych dolegli­woś­ci­ach oraz aler­giach. Infor­ma­cje te poz­wolą lekar­zowi ocenić, czy można przeprowadzić szczepi­e­nie, czy też lep­iej je odroczyć.

W ciągu godziny można zaszczepić 4 osoby – na jed­nego pac­jenta przez­nac­zonych jest ok. 15 minut. W tym cza­sie należy przeprowadzić kwal­i­fikację, wypełnić doku­menty, przyjąć anki­etę wypełnioną przez pac­jenta, przeprowadzić wywiad, wprowadzić dane pac­jenta do sys­temu i przeprowadzić samo szczepi­e­nie. Po szczepi­e­niu pac­jenci pozostają 15 minut na obserwacji celem upewnienia się czy szczepi­e­nie nie wywołało reakcji, które wyma­gałyby udzie­le­nia naty­ch­mi­as­towej pomocy lekarskiej.

Warto tu dodać, że dużym wspar­ciem w naszym punkcie jest żołnierz Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, który kieruje pac­jen­tami w poczekalni, służy im pomocą i udziela infor­ma­cji. Jesteśmy bardzo wdz­ięczni za tę pomoc. Dla naszego per­son­elu to znaczne odciąże­nie, a pac­jenci z pewnoś­cią czują się bezpieczniej.

Wobec pac­jen­tów, którzy nie mogą samodziel­nie dotrzeć do punktu szczepień orga­ni­zowany jest trans­port przez gminy. Szpi­talny punkt nie ma możli­wości wyjazdów do domów pac­jen­tów. Trans­port do punk­tów szczepień prze­ci­wko COVID-​19 może być przez­nac­zony dla:

  • osób niepełnosprawnych tj. posi­ada­ją­cych aktu­alne orzecze­nie o niepełnosprawności w stop­niu znacznym o kodzie R lub N lub odpowied­nio I grupę z w/​w schorzeniami,
  • osób mają­cych obiek­ty­wne i niemożliwe do przezwycięże­nia we włas­nym zakre­sie trud­ności w samodziel­nym dotar­ciu do najbliższego miejsca zamieszka­nia punktu szczepień.

Poniżej lista kon­tak­towa dla mieszkańców, którzy uprawnieni są do sko­rzys­ta­nia z transportu.

Gmina Pszczyna:

tel. 664 316 645 od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 16.00.

Gmina Suszec:

tel. 32 449 30 50 wew. 94 od poniedzi­ałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Gmina Miedźna:

518 999 818 od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.3015.30

Gmina Goczałkowice-​Zdrój:

tel. 537 157 858 czynny od poniedzi­ałku do piątku w godz. 8.0016.00

Gmina Pawłow­ice:

tel.: 883 205 544 od poniedzi­ałku do piątku, w godz­i­nach od 8.00 do 16.00

Gmina Kobiór:

tele­fonu: 32 218 81 82 wewn. 15 poniedzi­ałek, wtorek i środa od 7:30 do 15:30, czwartek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00.